نقش واسطه‌ا‌ي جهت‌گيري مذهبي در رابطه با نياز به شناخت و تاب‌آوري

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال دوازدهم، شماره سوم، پياپي 47، پاييز 1398

حسن آب‌روشن / دکتري روان‌شناسي تربيتي دانشگاه شيراز    hassanabroshan@yahoo.com
راضيه شيخ‌الاسلامي / دانشيار دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شيراز    sheslami@shirazu.ac.ir
دريافت: 25/05/1395 ـ پذيرش: 27/10/1395

چکيده
هدف اين پژوهش، بررسي نقش واسطه‌اي جهت‌گيري مذهبي در رابطه با نياز به شناخت و تاب‌آوري در قالب مدلي علّي است. بدين‌منظور، 320 دانشجو از دانشگاه فرهنگيان فارس با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي چندمرحله‌اي انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از دو پرسش‌نامة نياز به شناخت، جهت‌گيري مذهبي و مقياس تاب‌آوري بزرگسالان جمع‌آوري، و با استفاده از روش تحليل مسير تجزيه‌و‌تحليل شد. يافته‌ها نشان داد كه نياز به شناخت، پيش‌بيني‌کننده مثبت و معنادار (001/0P<) تاب‌آوري است و با جهت‌گيري مذهبي بيروني رابطة منفي و معنادار (001/0P<) و با جهت‌گيري مذهبي دروني رابطة مثبت و معنادار (001/0P<) دارد. جهت‌‌گيري مذهبي بيروني بُعد انسجام خانوادگيِ تاب‌آوري را به صورت منفي و معنادار (001/0P<) و جهت‌گيري مذهبي دروني به طور مثبت و معناداري (001/0P<) ابعاد تاب‌آوري را پيش‌بيني کرد. در نهايت، نياز به شناخت به طور غيرمستقيم با تاب‌آوري رابطه معنادار (001/0P<) داشت.
کليدواژه‌ها: نياز به شناخت، تاب‌آوري، جهت‌گيري مذهبي، دانشجو.