اثربخشي معنادرماني توأم با تلاوت قرآن و دعا بر آخرت‌نگري و سلامت روان زنان افسرده

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، بهار 1399

محبوبه شيرواني سعادت‌آبادي / دانشجوي دکتري روان‌شناسي دانشگاه آزاد واحد كرمان    sarvari.m67@gmail.com
نوشيروان خضري‌مقدم / دانشيار گروه روان‌شناسي ‌دانشگاه شهيد باهنر کرمان    khezrimoghadam.n@gmail.com
صديقه سام‌نژاد / كارشناس ارشد مطالعات زنان و خانواده دانشگاه آزاد تهران مركز    samnezhad_sa@gmail.com
دريافت: 06/02/1396 ـ پذيرش: 25/07/1396

چكيده
اين پژوهش با هدف بررسي اثربخشي معنادرماني توأم با تلاوت قرآن و دعا بر آخرت‌نگري و سلامت روان زنان افسرده شهر کرمان انجام شد. طرح پژوهش، نيمه‌آزمايشي پيش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گمارش تصادفي مي‌باشد. جامعة آماري پژوهش را زنان افسرده تشکيل مي‌دهند. نمونة پژوهش 30 زن افسرده بود که با استفاده از مقياس افسردگي بک، افسرده تشخيص داده شدند. سپس به صورت تصادفي در دو گروه آزمايشي و كنترل، هر كدام 15 نفر قرار گرفتند. به گروه آزمايشي كارگاه معنادرماني توأم با تلاوت قرآن و دعا در 10 جلسه ارائه شد و گروه كنترل برنامه‌اي دريافت نكردند. هر دو گروه قبل و بعد از آزمايش به مقياس‌هاي آخرت‌نگري و سلامت روان پاسخ دادند. نتايج نشان داد معنادرماني توأم با تلاوت قرآن بر آخرت‌نگري و سلامت روان زنان تأثير داشته است (001/0P<). تلفيق معنادرماني با امور معنوي به زنان افسرده در معطوف ساختن آرزوها به زندگي اخروي و شناخت واقعيت دنيا کمک مي‌کند و منجر به افزايش آخرت‌نگري و به دنبال آن سلامت روان آنان مي‌گردد.
كليدواژه‌ها: معنا‌درماني توأم با تلاوت قرآن و دعا، آخرت‌نگري، سلامت روان، زنان افسرده.