تأثير باورهاي ديني بر افزايش ميزان تاب‌آوري و عزت نفس همسران افراد معتاد به مواد مخدر

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

محمدرضا احمدي / استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، m.r.Ahmadi313@Gmail.com
حسين داوودي / استاديار گروه مشاوره، واحد خمين، دانشگاه آزاد اسلامي، خمين، ايران
اعظم زارع / دانشجوي دكتري گروه روان‌شناسي تربيتي، واحد خمين، دانشگاه آزاد اسلامي، خمين، ايران، z.zare33@yahoo.com
چکيده
هدف اين پژوهش، بررسي تأثير باورهاي ديني بر تاب‌آوري و عزت نفس همسران افراد معتاد به مواد مخدر است. روش مطالعه نيمه‌تجربي، از نوع پيش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماري، همسران افراد معتاد به مواد مخدر در شهر قم، که به صورت نمونه‌گيري گلوله برفي، تعداد 40 نفر انتخاب شدند و در دو گروه 20 نفري آزمايش و کنترل قرار گرفتند. براي گرآوري داده‌ها از پرسش‌نامه تاب‌آوري فرايبرگ و عزت نفس کوپر اسميت استفاده شد. گروه آزمايش در 10 جلسه تحت آموزش باورهاي مذهبي قرار گرفتند. سپس پس‌آزمون اجرا گرديد. تجزيه‌و‌تحليل داده‌ها، با استفاده از روش تحليل کواريانس چندمتغيره انجام شد. يافته‌ها حاکي از اين است که باورهاي ديني موجب اختلاف بارز در ميانگين نمرات گروه آزمايش در مراحل پس‌آزمون و پيگيري نسبت به مرحله پيش‌آزمون مي‌گردد و در افزايش تاب‌آوري و عزت نفس شرکت‌کنندگان مؤثر بوده است. نتيجه اينکه آموزش باورهاي ديني روش مناسبي براي افزايش ميزان تاب‌آوري و عزت نفس همسران افراد معتاد به مواد مخدر است.
کليدواژه‌ها: باورهاي ديني، تاب‌آوري، عزت نفس، اعتياد.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
52
شماره صفحه: 
23