تدوين پروتكل كنترل خودارضايي؛ با تاكيد بر رويكرد اسلامي و امكان سنجي آن: «تك‌آزمودني»

فاطمه آذربادکان / کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه فردوسي مشهد، azarbadkan@um.ac.ir
حميدرضا آقامحمديان شعرباف / استاد گروه روان‎شناسي دانشگاه فردوسي مشهد، aghamohammadian@um.ac.ir
محمدسعيد عبدخدايي / دانشيار گروه روان‎شناسي دانشگاه فردوسي مشهد، abdkhoda@um.ac.ir
چكيده
هدف اين پژوهش، بررسي نقش خودکنترلي با رويکرد اسلامي، در کنترل خودارضايي دختران بود. ابتدا پروتکل کنترل خودارضايي، بر اساس خود کنترلي با رويکرد اسلامي تدوين و امکان سنجي آن مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري، شامل کليه دختران مجرد 16 تا 20 سال دبيرستان‎هاي روزانه، شبانه و بزرگسالان بودند که بيش از 3 بار در هفته، حداقل از يکسال گذشته خودارضايي داشتند. براي نمونه‎گيري، از نمونه دردسترس و هدفمند استفاده شد(2 نفر، 18 و 16 ساله). هر دو آزمودني، در ابتدا و انتهاي دوره درمان، پرسش‌نامه‎هاي اضطراب بک (BAI) و پرسشنامه افسردگي بک (BDI-II) را تکميل کردند. همچنين، 6 جلسه مشاوره فردي «پروتکل کنترل خودارضايي با تاکيد بر رويکرد اسلامي» دريافت کردند و به مدت 4 هفته، پيگيري درمان انجام شد. نتايج نشان داد استفاده از پروتکل کنترل خودارضايي با تاکيد بر رويکرد اسلامي، در هر دو آزمودني باعث کاهش رفتار خودارضايي شد. همچنين مقايسه نتايج پرسشنامه‎هاي اضطراب و افسردگي در مراجعان نشان دهنده کاهش افسردگي آنها بود. در نتيجه، استفاده از «پروتکل کنترل خودارضايي با تاکيد بر رويکرد اسلامي»، منجر به حذف اين رفتار در نوجوانان مي‌شود.
کليد‎واژه‎ها: خودارضايي، خودکنترلي، رويکرد اسلامي.