تدوين پروتكل كنترل خودارضايي؛ با تأكيد بر رويكرد اسلامي و امكان‌سنجي آن: «تك‌آزمودني»

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

فاطمه آذربادکان / کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه فردوسي مشهد    azarbadkan@um.ac.ir
* حميدرضا آقامحمديان شعرباف / استاد گروه روان‎شناسي دانشگاه فردوسي مشهد     aghamohammadian@um.ac.ir
محمدسعيد عبدخدايي / دانشيار گروه روان‎شناسي دانشگاه فردوسي مشهد    abdkhoda@um.ac.ir
دريافت: 09/04/1397 ـ پذيرش: 14/09/1397
چكيده
هدف اين پژوهش، بررسي نقش خودکنترلي با رويکرد اسلامي، در کنترل خودارضايي دختران بود. ابتدا پروتکل کنترل خودارضايي، براساس خودکنترلي با رويکرد اسلامي تدوين و امکان‌سنجي آن مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري، شامل کليه دختران مجرد 16 تا 20 سال دبيرستان‎هاي روزانه، شبانه و بزرگ‌سالان بودند که بيش از 3 بار در هفته، حداقل از يکسال گذشته خودارضايي داشتند. براي نمونه‎گيري، از نمونه در دسترس و هدفمند استفاده شد (2 نفر، 18 و 16 ساله). هر دو آزمودني، در ابتدا و انتهاي دوره درمان، پرسش‌نامه‎هاي اضطراب بک (BAI) و پرسش‌نامه افسردگي بک (BDI-II) را تکميل کردند. همچنين، 6 جلسه مشاوره فردي «پروتکل کنترل خودارضايي با تأکيد بر رويکرد اسلامي» دريافت کردند و به مدت 4 هفته، پيگيري درمان انجام شد. نتايج نشان داد استفاده از پروتکل کنترل خودارضايي با تأکيد بر رويکرد اسلامي، در هر دو آزمودني باعث کاهش رفتار خودارضايي شد. همچنين مقايسه نتايج پرسش‌نامه‎هاي اضطراب و افسردگي در مراجعان نشان‌دهنده کاهش افسردگي آنها بود. در نتيجه، استفاده از «پروتکل کنترل خودارضايي با تأکيد بر رويکرد اسلامي»، منجر به حذف اين رفتار در نوجوانان مي‌شود.
کليد‎واژه‎ ها: خودارضايي، خودکنترلي، رويکرد اسلامي.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
52
شماره صفحه: 
73