نگرش به فرزندآوري: نقش سبك زندگي اسلامي و ويژگي‌هاي جمعيت شناختي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سيده‌زينب رضواني ديوکلايي / دانشجوي دکتري روان‌شناسي تربيتي واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامي، قم، ايران    goleeee@chmail.ir
* حسين رضائيان بيلُندي / دانشجوي دکتري روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    h.rezaeiyan60@gmail.com
امين رحمتي / دانشجوي دکتري قرآن و روان‌شناسي جامعة المصطفي العالميه    rahmaty2000@gmail.com
دريافت: 22/01/1398 ـ پذيرش: 05/06/1398     اين پژوهش با حمايت معاونت پژوهش جامعة الزهرا سلام الله عليها انجام شده است.
چکيده
اين پژوهش، با هدف بررسي نقش سبک زندگي اسلامي و ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي در پيش‌بيني نگرش به فرزندآوري به روش توصيفي و از نوع همبستگي انجام شد. بدين منظور 360 نفر از جامعه دانشجويان و طلاب متأهل شهر قم در سال تحصيلي 1397ـ1396، به روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي انتخاب و به پرسش‌نامه‌هاي سبک زندگي اسلامي (ILST) و نگرش به فرزندآوري پاسخ دادند. در تحليل داده‌ها از آزمون همبستگي و تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شد. يافته‌ها نشان داد که بين تحصيلات و طبقه اجتماعي، با نگرش منفي به فرزندآوري ارتباط مثبت و بين شغل و ميزان درآمد با نگرش منفي به فرزندآوري ارتباط منفي وجود دارد. از بين همه متغيرهاي جمعيت‌شناختي، تنها بين طبقه اجتماعي اقتصادي با نگرش مثبت به فرزندآوري ارتباط منفي به دست آمد. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه گام به گام نشان داد که مؤلفه‌هاي روشنفکري منفي، دنياخواهي، نوع دوستي، گنهکاري و طبقه اجتماعي اقتصادي، به خوبي مي‌توانند نگرش مثبت و منفي به فرزندآوري را پيش‌بيني نمايند. اين يافته‌ها، نقش مهم و زمينه‌اي سبک زندگي اسلامي را در پيش‌بيني نگرش به فرزندآوري نشان مي‌دهد.
کليدواژه‌ها: فرزندآوري، نگرش به فرزند‌آوري، سبک زندگي اسلامي، جمعيت شناختي.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
52
شماره صفحه: 
107