بررسي نقش خشم و تحول رواني- معنوي در بروز و گسترش افسردگي دانشجويان

سميه عزيزي / دانشجوي دکتري روان‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس، msm.azizi@gmail.com
سيدکاظم رسول‌زاده ‌طباطبايي / استاد گروه روان‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس، RASOOL1340@YAHOO.COM
مسعود جان بزرگي / استاد گروه روان‌شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، janbo@rihu.ac.ir
چكيده
افسردگي، يکي از اختلالات شايع رواني بوده و شناسايي عوامل تأثيرگذار بر آن، از اهميت بالايي برخوردارست. يکي از سازه‌هاي روان‌شناختي مرتبط با افسردگي، هيجان خشم مي‌باشد. معنادهي به رويدادهاي آسيب‌زاي زندگي و تجربه خشم، تحت تأثير تحول رواني ـ معنوي افرادست. اين پژوهش، در صدد بررسي نقش خشم و تحول رواني ـ معنوي، در بروز و گسترش افسردگي است. بدين‌منظور، 172 نفر از دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس، به شيوه نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شده و به تکميل پرسش‌نامة افسردگي بک، پرسش‌نامة خشم چندبُعدي سيگل، و پرسش‌نامة تحول رواني ـ معنوي جان بزرگي پرداختند. نتايج نشان داد که بين «خشم و تحول رواني ـ معنوي با افسردگي»، و نيز بين «خشم و افسردگي»، همبستگي مثبت معنادار وجود دارد. همبستگي منفي معناداري نيز بين «خشم و تحول رواني ـ معنوي»، و بين «تحول رواني ـ ‌معنوي و افسردگي» وجود دارد. به نظر مي‌رسد، خشم و تحول رواني ـ معنوي در بروز و گسترش افسردگي، نقش مؤثري داشته، بايد اين دو عامل، به‌عنوان عوامل تأثيرگذار در پيش‌بيني افسردگي مورد توجه ويژه قرار گيرند.
كليدواژه‌ها: افسردگي، خشم، تحول رواني ـ معنوي.