بررسي نقش خشم و تحول رواني ـ معنوي در بروز و گسترش افسردگي دانشجويان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سميه عزيزي / دکتري روان‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس    msm.azizi@gmail.com
* سيدکاظم رسول‌زاده ‌طباطبايي / استاد گروه روان‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس    rasool1340@yahhoo.com
مسعود جان بزرگي / استاد گروه روان‌شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    janbo@rihu.ac.ir
دريافت: 13/10/1396 ـ پذيرش: 28/03/1397
چكيده
افسردگي، يکي از اختلالات شايع رواني بوده و شناسايي عوامل تأثيرگذار بر آن، از اهميت بالايي برخوردار است. يکي از سازه‌هاي روان‌شناختي مرتبط با افسردگي، هيجان خشم مي‌باشد. معنادهي به رويدادهاي آسيب‌زاي زندگي و تجربه خشم، تحت تأثير تحول رواني ـ معنوي افرادست. اين پژوهش، درصدد بررسي نقش خشم و تحول رواني ـ معنوي، در بروز و گسترش افسردگي است. بدين‌منظور، 172 نفر از دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس، به شيوه نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شده و به تکميل پرسش‌نامة افسردگي بک، پرسش‌نامة خشم چندبُعدي سيگل، و پرسش‌نامة تحول رواني ـ معنوي جان بزرگي پرداختند. نتايج نشان داد که بين «خشم و تحول رواني ـ معنوي با افسردگي»، و نيز بين «خشم و افسردگي»، همبستگي مثبت معنادار وجود دارد. همبستگي منفي معناداري نيز بين «خشم و تحول رواني ـ معنوي»، و بين «تحول رواني ـ ‌معنوي و افسردگي» وجود دارد. به نظر مي‌رسد، خشم و تحول رواني ـ معنوي در بروز و گسترش افسردگي، نقش مؤثري داشته، بايد اين دو عامل، به‌عنوان عوامل تأثيرگذار در پيش‌بيني افسردگي مورد توجه ويژه قرار گيرند.
كليدواژه‌ها: افسردگي، خشم، تحول رواني ـ معنوي.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
52
شماره صفحه: 
39