كمّي‌سازي مفهوم ثبات قدم بر اساس منابع اسلامي و بررسي ويژگي‌هاي روان‌سنجي پرسش‌نامه آن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 50، تابستان 1399

رحيم ميردريكوندي / استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mirderikvandi@qabas.net
مهدي عباسي / استاديار گروه روان‌شناسي اسلامي پژوهشگاه قرآن و حديث     Ym.abbasi@gmail.com
حجت‌اله صفري / دانشجوي دكتري روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    h.a.safaripsy@gmail.com
دريافت: 15/01/1397 ـ پذيرش: 08/07/1397

چکيده
هدف اين پژوهش، ارائة پرسش‌نامه‌اي براي کمي‌سازي مفهوم ثبات قدم بر اساس منابع اسلامي و تعيين ويژگي‌هاي روان‌سنجي آن است. براي استخراج مؤلفه‌هاي مفهومي ثبات قدم از روش تحليل محتوا و براي بررسي ويژگي‌هاي پرسش‌نامه از روش پيمايشي استفاده شده است. در روش تحليل محتوا، آموزه‌هاي دين جمع‌آوري، طبقه‌بندي و مورد تحليل قرار گرفته و هفت مؤلفه از منابع اسلامي استخراج گرديد. در روش پيمايشي، ارزيابي روايي و اعتبار پرسش‌نامه در نمونة 200 نفري که به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي از جامعة آماري طلاب حوزه‌هاي علمية شهر نجف‌آباد انتخاب شده بودند، بررسي ‌شده است. يافته‌ها نشان داد که پرسش‌نامة ثبات قدم از نظر روايي‌سنجي محتوايي، ملاکي و سازه‌اي از روايي لازم و بالايي برخوردار است. در تحليل عوامل اکتشافي، پنج عامل به‌دست آمد که عبارتند از: مصمم بودن، پايبندي به ارزش‌ها، هدفمداري متعالي، شکيبايي و تلاش پايدار. اعتبار اين پرسش‌نامه با محاسبه آلفاي کرونباخ، 845/0 مي‌باشد. در نتيجه، پرسش‌نامة ثبات قدم اسلامي مي‌تواند به‌عنوان يک ابزار داراي ويژگي‌هاي روان‌سنجي روايي و معتبر در پژوهش‌هاي اسلامي و روان‌شناختي مورد استفاده قرار گيرد.
کليدواژه‌ها: ثبات قدم، پرسش‌نامه، منابع اسلامي، روان‌شناسي، اعتبار، روايي.