مقايسه بهزيستي رواني نوجوانان در الگوهاي ارتباط مادر ـ فرزند (تلاشي در جهت گسترش الگوي فرزندپروري ايراني اسلامي)

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 50، تابستان 1399

سهيلا جاويدنيا / دانشجوي دكتري روان‌شناسي باليني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهن، ايران
    Soheila.Javidnia@gmail.com
* فريبرز باقري / دانشيار گروه روان‌شناسي باليني و عمومي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات تهران، ايران
دريافت: 06/03/1396 ـ پذيرش: 27/08/1396    f.bagheri@srbiau.ac.ir

چکيده
براي فرزندپروري مؤثر که حاصل آن داشتن فرزنداني شاد، سالم و مولد است، لازم است که الگوي بومي مؤثر و مبتني بر فرهنگ ايران طراحي گردد. هدف اين پژوهش،‌ مقايسه بهزيستي رواني نوجوانان با توجه به الگوهاي ارتباط مادر ـ فرزند در دانش‌آموزان ۱۸-14 سالة دبيرستاني شهر تهران است. بدين‌منظور، طي يك پژوهش توصيفي از نوع علّي ـ مقايسه‌اي ۲۱۹ نفر با روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌هاي والد ـ فرزندي باقري و بهزيستي رواني ريف ميان آنها اجرا گرديد تا بهزيستي رواني و سبک ارتباط مادر ـ فرزند را ارزيابي کند. براي تحليل داده‌ها از آزمون تحليل واريانس يک‌راهه و آزمون تعقيبي فيشر استفاده شد. نتايج تحليل داده‌ها نشان داد، بهزيستي رواني نوجوانان با توجه به الگوهاي ارتباط مادر ـ فرزند تفاوت معنادار داشت که ترتيب نمرات بهزيستي رواني از بالاترين به کمترين مربوط به سبك ارتباطي تعادلي، امنيت‌مدار، آزادمدار و در نهايت سبک متناقض بود.
کليدواژه‌ها: ارتباط مادر ـ فرزند، بهزيستي رواني، نوجوانان، دانش‌آموزان.