تدوين الگوي سلامت رواني بر مبناي سازه‌هاي روان‌شناختي مثبت‌نگر

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 50، تابستان 1399

* علي کريميان صيقلاني / دانشيار گروه معارف اسلامي دانشگاه گيلان    a.karimiyan110@yahoo.com
بهمن اکبري / دانشيار گروه روان‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت، رشت، ايران    Drbahmanakbari@yahoo.com
دريافت: 28/03/1396 ـ پذيرش: 03/09/1396

چکيده
اساتيد دانشگاه به‌عنوان متوليان دانش و الگوي دانشجويان، بر قشر جوان جامعه تأثير دارند. بنابراين توجه به سلامت اين قشر مي‌تواند نقش مؤثري در پيشبرد اهداف جامعه و دستيابي به سعادت و کمال جمعي داشته باشد. اين پژوهش با هدف تدوين الگوي سلامت رواني بر مبناي سازه‌هاي روان‌شناختي مثبت‌نگر اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت در سال تحصيلي 95ـ 1394 انجام گرفت. نمونة آماري شامل 150 نفر بود که به‌صورت تمام شمار از بين جامعة آماري پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل پرسش‌نامة سلامت رواني دروگاتيس، ليپمن و كورى، آزمون بهزيستي معنوي پالوتزين و اليسون، مقياس اميدواري اشنايدر، آزمون خوش‌بيني شير، کارور، و پرسش‌نامة سرسختي بارتون بود. به‌‌منظور تجزيه‌وتحليل داده‌ها، از روش معادلات ساختاري و نوشتار 18/8 نرم‌افزار ليزرل استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که مي‌توان سلامت رواني را از طريق مؤلفه‌هاي روان‌شناختي مثبت‌نگر شامل بهزيستي معنوي، اميدواري، و تعهد تبيين نمود.
کليدواژه‌ها: سلامت رواني، مثبت‌نگري، بهزيستي معنوي، اميدواري، تعهد.