نقش همانندي/ تضاد ويژگي شخصيتي درون‎گرايي / برون‎گرايي و پايبندي مذهبي زوجين در پيش‌بيني رضايت زناشويي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 50، تابستان 1399

* جواد مصلحي / دانشجوي د‎کتري قرآن و روان‎شناسي، جامعةالمصطفي العالميه، ايران، قم    javadmoslehi1@gmail.com
حسين رضائيان بيلُندي / دانشجوي د‎کتري روان‎شناسي مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني ره، ايران، قم
    h.rezaeiyan60@gmail.com
امين رحمتي / دانشجوي د‎کتري قرآن و روان‎شناسي، جامعةالمصطفي العالميه، ايران، قم    Rahmaty2000@gmail.com
دريافت: 06/04/1396 ـ پذيرش: 02/10/1396

چکيده
هدف اين پژوهش، بررسي نقش همانندي/ تضاد ويژگي شخصيتي درون‎گرايي/ برون‎گرايي و پايبندي مذهبي زوجين در پيش‌بيني رضايت زناشويي بود. اين پژوهش از نوع پژوهش‌هاي همبستگي مي‌باشد و به روش پس‌رويدادي انجام شده است. بدين‌منظور، 232 نفر (116 زوج) از دانشجويان دانشگاه بجنورد و دانش‌پژوهان مؤسسة امام خميني ره که حداقل يک سال از زندگي مشترک آنها گذشته بود، با استفاده از پرسش‌نامه‌هاي «شخصيت نئو» کاستا و مک‌کري، «پايبندي مذهبي» جان‌بزرگي و «رضايت زناشويي اسلامي» جديري مورد بررسي قرار گرفتند. داده‌ها به کمک شاخص‌هاي مرکزي، شاخص‌هاي پراکندگي، ضريب همبستگي پيرسون، آزمون T، آزمون F، آزمون LSD و تحليل واريانس مورد تجزيه‌و‌تحليل قرار گرفت. تحليل داده‌ها نشان مي‌دهد که ويژگي شخصيتي درون‌گرايي/ برون‌گرايي تأثير خاص و معناداري بر سطح رضامندي زناشويي ندارد. همچنين ميان همانندي/ تضاد اين ويژگي شخصيتي با رضامندي زناشويي نيز رابطه‌اي پيدا نشد. بنابراين، ترکيب مطلوبي از زوجين را براي پيش‌بيني بيشترين سطح رضامندي زناشويي نمي‌توان ارائه داد. نتيجة ديگر اينکه در زوجيني که از نظر درون‌گرايي/ برون‌گرايي با يکديگر متفاوت بودند، پايبندي آنان به مذهب نيز متفاوت مي‌شد. همچنين افراد درون‌گرا و برون‌گرا در ميزان پايبندي مذهبي متفاوت‎اند، اما ميان پايبندي مذهبي زوجين با رضامندي زناشويي آنها رابطة معنادار مثبت وجود دارد.
کليد‌واژه‌ها: رضايت زناشويي، ويژگي‌هاي شخصيتي، درون‌گرايي، برون‌گرايي، پايبندي مذهبي.