پيش‌بيني اختلالات رفتاري كودكان بر اساس روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه و دينداري مادران

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 50، تابستان 1399

هادي زينال‌زاده / کارشناسي ارشد روان‌شناسي اسلامي مؤسسه آموزش عالي اخلاق و تربيت
    ali.11041@yahoo.com
* نادر منيرپور / استاديار گروه روان‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم    monirpoor1357@yahoo.com
محمد‌رضا جهانگيرزاده / استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره    jahangirzademr@gmail.com
دريافت: 24/01/1396 ـ پذيرش: 15/07/1396

چکيده
اين پژوهش، از نوع همبستگي است که با هدف بررسي ارتباط بين دينداري و روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه مادران با مشکلات رفتاري کودکان در يک نمونه غيرباليني اجرا شد. بدين‌منظور، نمونه‌اي به حجم 386 نفر از دانش‌آموزان ابتدايي به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي، انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش سياهه رفتاري کودک (CBCL)، پرسش‌نامة دينداري و پرسش‌نامة روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه (YSQ-SF) بودند. هر سه پرسش‌نامه‌ توسط مادر دانش‌آموزان تکميل شد. نتايج نشان دادند که بين دينداري مادران و مشکلات رفتاري کودکان و نيز بين روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه مادران و مشکلات رفتاري کودکان رابطة معنادار وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نيز نشان داد که بُعد اخلاق دينداري مادران و نيز حوزه‌هاي بريدگي و طرد و خودمختاري و عملکرد مختل روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه مادران به‌صورت معناداري مشکلات رفتاري کودکان را پيش‌بيني مي‌کند. اين يافته‌ها ضمن پيش‌بيني مشکلات رفتاري کودکان بر پيامدهاي منفي روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه مادران و ضرورت طرح برنامه‌هاي درماني و حمايتي تأکيد مي‌کند و نقش دينداري مادران را در کاهش مشکلات رفتاري کودکان مورد تأييد قرار مي‌دهد.
کليدواژه‌ها: مشکلات رفتاري کودکان، دينداري، طرح‌واره‌، روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه، طرح‌واره‌هاي ناکارآمد، مادران.