ساخت و اعتباريابي پرسش‌نامه غفلت بر اساس منابع اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، پاييز 1399

رحيم ميردريكوندي / استاديار گروه روان‌شناسي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mirderikvandi@qabas.net
مهدي عباسي / استاديار گروه روانشناسي، دانشگاه علوم حديث    ym.abbasi@gmail.com
* سيدابوالفضل حسيني‌نسب / دانشجوي دكتري روان‌شناسي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    hoseyni8865@yahoo.com
دريافت: 10/10/1397 ـ پذيرش: 14/02/1398

چکيده
اين پژوهش با هدف ساخت پرسش‌نامه غفلت، بر اساس منابع اسلامي انجام گرفت. روش پژوهش، روش تحليل محتوا و روش پيمايشي كه، با انتخاب تصادفي 240 نفر از دانش‌پژوهان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره و اعضاي پايگاه خواهران ايثار زنجان، به روش تصادفي بهره برده شد. براي بررسي روايي محتوا، مؤلفه‌ها و گويه‌هاي داراي شاخص CVR 49/0 به بالا و شاخص CVI 79/0 به بالا، تأييد شد. روايي ملاک با محاسبه ضريب همبستگي پرسش‌نامه حاضر و مقياس هم‌ارز 635/0 بوده و در سطح 01/0 معنادار است. نتيجه بررسي روايي سازه، به شيوه تحليل عاملي، استخراج 7 عامل بود که در مجموع، 648/51 درصد واريانس کل را برآورد مي‌کند. اين عوامل عبارتند از: درک و فهم سطحي، سهل‌انگاري، بي‌توجهي به ارزش‌هاي حقيقي، آرزوهاي دست‌نايافتني، فراموشي معيارها، بي‌توجهي به ديگران و بي‌توجهي به رضايت الهي. اعتبار پرسش‌نامه، از ضريب آلفاي کرونباخ 850/0 و همبستگي بين دو نيمه‌مقياس برابر با 659/0 برخوردار است.
کليدواژه‌ها: غفلت، ساخت، پرسش‌نامه، روايي و اعتبار.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
25