بررسي اثربخشي گروه‌درماني معنوي بر مؤلفه‌هاي صبر و علايم اضطراب در دانشجويان مبتلا به اختلال اضطراب فراگير با رويكرد اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، پاييز 1399

عزت‌اله قدم‌پور / دانشيار گروه روان‌شناسي، دانشگاه لرستان    ghadampour.e@lu.ac.ir
محبوبه ملكي / كارشناس‌ارشد روان‌شناسي عمومي، دانشگاه علامه طباطبائي    leylabahari@ymail.com
* نسرين‌السادات حسيني رمقاني / دانشجوي دکتري روان‌شناسي دانشگاه لرستان    nasrin.ramaghani@gmail.com
سيده خديجه مرادياني گيزه‌رود / دکتري روان‌شناسي دانشگاه لرستان    khadije.moradiani@gmail.com
محمد قلي‌پور / کارشناس‌ارشد فلسفه تعليم وتربيت، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران    mohammad.gholipur313@gmail.com
دريافت: 03/12/1397 ـ پذيرش: 30/04/1398

چکيده
هدف اين پژوهش، بررسي اثربخشي گروه‌درماني معنوي، بر مؤلفه‌هاي صبر و علايم اضطراب در دانشجويان مبتلا به اختلال اضطراب فراگير با رويکرد اسلامي بود. طرح پژوهش به صورت شبه‌آزمايشي و از نوع پيش‌آزمون ـ پس‌آزمون، با گروه کنترل مي‌باشد. به شيوه غربالگري، 34 دانشجو مبتلا به اختلال اضطراب فراگير، از بين دانشجويان دانشگاه لرستان انتخاب شدند و در دو گروه 17 نفري آزمايش و کنترل، به صورت تصادفي جايگزين شدند. گروه‌درماني معنوي با رويکرد اسلامي، در طول 8 جلسه، براي گروه آزمايش اجرا شد. از پرسش‌نامه اختلال اضطراب فراگير و مقياس صبر، براي جمع‌آوري داده‌ها استفاده شد. داده‌ها با استفاده از تحليل کوواريانس مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج به‌دست‌آمده نشان داد كه تفاوت بين ميانيگن نمره اضطراب و مؤلفه‌هاي صبر در مرحلة پس‌آزمون، در گروه آزمايش و کنترل با کنترل متغير پيش‌آزمون، معنادار بوده است. با توجه به اين نتايج، مي‌توان از گروه‌درماني معنوي، با رويکرد اسلامي براي کاهش علايم اضطراب و افزايش صبر در افراد با نشانگان باليني اختلال اضطراب فراگير استفاده نمود.
کليدواژه‌ها: گروه‌درماني، معنويت، اضطراب، صبر.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
47