نقش ميانجي خودكارآمدي و تاب‌آوري در رابطة با هوش معنوي و خودمهارگري

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، پاييز 1399

* محمد فرهوش / دانشجوي کارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي، دانشگاه اخلاق و تربيت     farhoush.mohammad@gmail.com
محسن عسكري / دكتراي مدرسي معارف، گرايش اخلاق، دانشگاه معارف اسلامي    m.a.kerman@chmail.com
سکينه قرباني / کارشناس‌ارشد روان‌شناسي تربيتي، دانشگاه کاشان    sghorbani687@gmail.com
عبدالوحيد داوودي / دانشجوي دکتري روان‌شناسي عمومي، دانشگاه لرستان    v1364174@gmail.com
دريافت: 23/01/1396 ـ پذيرش: 01/06/1396

چکيده
هدف اين پژوهش، بررسي نقش واسطه‌اي خودکارآمدي و تاب‌آوري در رابطة با هوش معنوي و خودمهارگري بود. جامعة آماري پژوهش، دانشجويان شهر قم بود. بدين‌منظور، 174 نفر از دانشجويان (70 پسر و 104 دختر)، به روش خوشه‌اي تصادفي يک مرحله‌اي انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌هاي خودمهارگري، هوش معنوي، خودکارآمدي، و تاب‌آوري را تکميل کردند. در تحليل داده‌ها، از روش‌هاي همبستگي،‌ و تحليل مسير بر اساس مدل بارون‌ و کني استفاده شد. يافته‌هاي پژوهش نشان داد که خودمهارگري، با هوش معنوي (599/0)، خودکارآمدي (643/0) و تاب‌آوري (528/0) رابطة معنادار (001/0P<) دارد و خودکارآمدي و تاب‌آوري، هريك به‌تنهايي رابطة هوش معنوي و خودمهارگري را واسطه‌گري جزيي مي‌کنند. هنگامي که تاب‌آوري و خودکارآمدي، به‌طور همزمان در مدل تحليل مسير وارد ‌شدند، تنها خودکارآمدي رابطة هوش معنوي و خودمهارگري را واسطه‌گري جزيي نمود.
کليدواژه‌ها: خودمهارگري، هوش معنوي، ميانجي‌گري خودکارآمدي و تاب‌آوري.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
91