بررسي رابطة بين بهزيستي معنوي و شوخ‌طبعي با بهزيستي روان‌شناختي و تاب‌آوري

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، پاييز 1399

*حسين احمد برآبادي / استاديار گروه مشاوره، دانشگاه بجنورد    brabadihossiena@yahoo.com
رقيه آلخانيان / كارشناس‌ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد قوچان    ralkhanyan@gmail.com
دريافت: 07/10/1396 ـ پذيرش: 09/02/1397

چکيده
هدف اين پژوهش، بررسي رابطه بين بهزيستي معنوي و شوخ‌طبعي با بهزيستي روان‌شناختي و تاب‌آوري در دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه بجنورد است. اين پژوهش از نوع همبستگي، با نمونه پژوهش شامل 337 نفر است که به روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي، به‌ تناسب حجم و جنس دانشجويان هر 4 دانشکده و گروه‌هاي مرتبط به آنها صورت گرفته است. براي جمع‌آوري اطلاعات، پرسش‌نامه‌هاي بهزيستي معنوي پولوتزين و اليسون، شوخ‌طبعي SHQ، تاب‌آوري کانر و ديويدسون و بهزيستي روان‌شناختي ريف مورد استفاده قرار گرفته است. داده‌ها با استفاده از آزمون‌هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخة 23، مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفته است. با توجه به مقادير به‌دست‌آمده، نتايج آزمون نشان داد که تأثير بهزيستي معنوي و شوخ‌طبعي، بر روي تاب‌آوري و بهزيستي روان‌شناختي در سطح اطمينان 99 درصد مورد تأييد قرار گرفته و همة فرضيه‌هاي پژوهش مبني بر ارتباط بين تاب‌آوري و بهزيستي روان‌شناختي با شوخ‌طبعي و بهزيستي معنوي تأييد شده است.
کليدواژه‌ها: بهزيستي معنوي، شوخ‌طبعي، تاب‌آوري، بهزيستي روان‌شناختي.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
105