رابطة بين هوش معنوي و كارآمدي خانواده: نقش تعديل‌كنندة هوش هيجاني

× جعفر هوشياري / دانش پژوه دكتري قرآن و روانشناسي، جامعه المصطفي    j.houshyari.yahoo.com
حسن تقييان / استاديار گروه روان¬شناسي مجتمع علوم انساني جامعه المصطفي العالميه    Taghian@gmail.com
مهناز محسني / کارشناسي روان شناسي مجتمع آموزش عالي بنت الهدي جامعه المصطفي    mz.mohseni049@gmail.com
معصومه حليمي / کارشناسي روان شناسي مجتمع آموزش عالي بنت الهدي جامعه المصطفي     m.entezar2014@gmail.com
با توجه به اهميت شناخت متغيرهاي تعيين‌کننده و تأثيرگذار بر کارآمدي خانواده، پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش تعديل‌کنندة هوش هيجاني در رابطة هوش معنوي و کارآمدي خانواده سامان گرفت. اين مطالعه از نوع توصيفي و به روش پژوهش همبستگي بود. جامعة آماري اين پژوهش تمام دانش‌پژوهان دختر و پسر جامعة المصطفي العالميه بوده است که 120 نفر از آنان به‌صورت تصادفي انتخاب شدند و به سه پرسش‌نامة هوش معنوي (SISRI)، هوش هيجاني (CSE) و کارآمدي خانواده (S.FEQI) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از ضرايب همبستگي پيرسون و تفکيکي تجزيه و تحليل شد. يافته‌ها نشان داد: بين هوش هيجاني و کارآمدي خانواده رابطة مثبت، و بين هوش معنوي و کارآمدي خانواده تنها در زيرمؤلفة توليد معناي شخصي، رابطة مثبت وجود دارد. ضريب همبستگي تفکيکي نشان داد: هوش هيجاني رابطة بين زيرمؤلفة توليد معناي شخصي از هوش معنوي و کارآمدي خانواده را تعديل مي‌کند. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش مي‌توان نتيجه گرفت که رابطة بين هوش معنوي و کارآمدي خانواده، يک رابطة خطي ساده نيست و هوش هيجاني به‌عنوان يک متغير تعديل‌کننده، اين رابطه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. 
کليدواژه‌ها: هوش معنوي، هوش هيجاني، کارآمدي خانواده.