بررسي تطبيقي نقش هيجان در آموزه‌هاي اسلامي و ديدگاه تحولي تفاوت‌هاي فردي مبتني بر ارتباط

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

ابوالفضل غفاري / استاديار گروه مباني تعليم و تربيت، دانشگاه فردوسي مشهد    ghaffari@um.ac.ir
* زهرا عسگري / دانشجوي دکتري روان‌شناسي تربيتي، دانشگاه فردوسي مشهد    zasgari73@gmail.com
دريافت: 16/12/1397 ـ پذيرش: 23/04/1398
چکيده
هدف اين پژوهش، بررسي تحليلي و مقايسه‌اي آموزه‌هاي اسلامي و ديدگاه تحولي يکپارچه‌نگر (تحولي ـ تفاوت‌هاي فردي مبتني بر ارتباط) دربارة نقش و اهميت هيجان و تعيين ميزان انطباق آنها با يکديگر است. پرسش اصلي پژوهش اين است که تفاوت آموزه‌هاي اسلامي و الگوي تحولي يکپارچه‌نگر، در زمينة اهميت هيجان در تحول چيست؟ به اين منظور، با مراجعه به منابع معتبر، با استفاده از تحليل محتوايي متون مربوط تلاش شده است تا ديدگاه‌هاي اين دو رويکرد در حوزة هيجان و نقش آن در تحول فردي مشخص شود. پژوهش نشان مي‌دهد که بين دو ديدگاه، در مواردي مشابهت و در برخي موارد تفاوت وجود دارد. مشابهت‌ها در اين است که هر دو بر اهميت هيجان، مديريت و تنظيم هيجان در روند زندگي، نقش و جايگاه خانواده در تحول هيجاني و قائل شدن کارکردي دووجهي براي هيجان (هم تسريع در رشد و تحول و هم آسيب و کاستي در آن) تأکيد مي‎نمايند؛ اما، اولاً در نوع نگاه به جايگاه هيجان در تحول، تفاوت دارند؛ يعني درحالي‌که رويکرد يکپارچه‌نگر بر نگاه تحولي تأکيد دارد، دريچة نگاه اسلام به اين موضوع، اخلاقي است؛ ثانياً در ميزان برتري دادن به هيجان بر ديگر ابعاد آدمي (از جمله بعد شناختي)، از يکديگر فاصله مي‌گيرند.
کليدواژه‌ها: هيجان، آموزه‌هاي اسلامي، ديدگاه تحولي يکپارچه‌نگر.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
52
شماره صفحه: 
7