ساخت و اعتباريابي پرسش‌نامه اوليه ارزش فرزندان براساس منابع اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پانزدهم، شماره اول، پياپي 57، بهار 1401، ص 7-20

سيداسماعيل علوي/ دانشجوي دکتري روان‌‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     alavi@iki.ac.ir
علي ابوترابي/ استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    aliabootorabi@yahoo.com
دريافت: 23/06/1399 ـ پذيرش: 25/09/1399

چکيده
هدف اين پژوهش تدوين پرسش‌نامه اوليه ارزش فرزندان، براساس منابع اسلامي و شناسايي ويژگي‌هاي روان‌سنجي (اعتبار و روايي) آن است. براي استخراج مؤلفه‌هاي ارزش فرزندان، از روش تحليل محتوا و براي بررسي ويژگي‌هاي پرسش‌نامه از روش پيمايشي استفاده شده است. در روش تحليل محتوا، آموزه‌هاي دين جمع‌آوري، طبقه‌بندي و مورد تحليل قرار گرفت و چهار مؤلفه از منابع اسلامي استخراج گرديد. در روش پيمايشي، ارزيابي روايي و اعتبار پرسش‌نامه، در نمونة 112 نفري از جامعه آماري زنان و مردان متأهل مراجعه‌کننده به غرفه‌هاي مشاوره خانواده، در شهر تهران انتخاب شده بودند. يافته‌ها نشان داد که پرسش‌نامه اوليه ارزش فرزندان از نظر روايي‌سنجي محتوايي، ملاکي و سازه‌‌‌اي از روايي لازم و بالايي برخوردار است. در بررسي روايي محتوا، مؤلفه‌هاي داراي شاخص CVI، 86/0 به بالا مورد تأييد قرار گرفت که شامل چهار مؤلفه، ارزش ذاتي، امنيت‌بخشي، رشد و تعالي، لذت‌بخشي مي‌باشد. همچنين گويه‌هاي داراي شاخص CVI، 86/0 به بالا مورد تأييد قرار گرفت. اعتبار اين پرسش‌نامه، با محاسبه آلفاي کرونباخ، برابر 964/0 مي‌باشد.

کليدواژه‌ها: ارزش فرزندان، پرسش‌نامه، منابع اسلامي، اعتبار، روايي.

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
57
شماره صفحه: 
7