مؤلفه‌هاي ساختاري ثبات قدم براساس منابع اسلامي، تدوين يك مدل مفهومي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

حجت‌اله صفري / دكتري روان‌شناسي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    h.a.safaripsy@gmail.com
* رحيم ميردريكوندي / استاديار گروه روان‌شناسي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mirderikvandi@qabas.net
مهدي عباسي / استاديار گروه روان‌شناسي اسلامي، پژوهشگاه قرآن و حديث    ym.abbasi@gmail.com
دريافت: 20/01/1398 ـ پذيرش: 24/06/1398
چکيده
اين پژوهش، با هدف تدوين مدل مفهومي «ثبات قدم» براساس منابع اسلامي انجام شد. در اين پژوهش، براي تحليل مدل مفهومي ثبات قدم، از جملات توصيفي ـ تبييني منابع اسلامي، از روش تحليل محتوا و براي تبيين ساختار مفهومي ثبات قدم، از روش معناشناسي زباني استفاده شد. بدين‌منظور، به‌واسطه واژگان و مفاهيم جمع‌آوري شده در حوزة معنايي ثبات قدم، جملات توصيفي ـ تبييني مرتبط با موضوع در متون اسلامي جست‌وجو و انتخاب شدند. براي تعيين مؤلفه‌هاي مفهومي و عمليات مقوله‌بندي و مفهوم‌سازي، مضمون‌هاي اصلي متون انتخاب شدند. در بررسي روايي محتواي مؤلفه‌هاي استخراج‌شده، براساس نظرات 15 کارشناس، هر مؤلفه‌اي که حداقل مقدار CVR آن 49/0 به بالا بود و همچنين، مؤلفه‌اي که شاخص CVI آن برابر با 79/0 و بالاتر از آن بود، تأييد شد. يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه ساختار مفهومي ثبات قدم براساس منابع اسلامي، بر هفت مؤلفة اصلي شامل هدف‌مداري الهي، عزم، يقين، پايبندي به ارزش‌ها، ايستادگي مداوم، جديت در عمل و شکيبايي مبتني است.
کليدواژه‌ها: ثبات‌قدم، منابع اسلامي، مدل مفهومي، مؤلفه‌هاي ساختاري، فرايندهاي دستيابي.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
53
شماره صفحه: 
19