اثربخشي زوج‌درماني يكپارچه‌نگر با محتواي اسلامي بر ميزان گفت‌وگوي مؤثر زوجين

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

* رحمان مهدي‌نژاد قوشچي / استاديار گروه روان‌شناسي و علوم تربيتي مؤسسة آموزش عالي آفاق، اروميه    rmehdinezhad@gmail.com
اسماعيل اسدپور / دکتري مشاوره، دانشگاه خوارزمي    ‌‌dr.iasadpour@yahoo.com
شيما‌سادات برقعي / دکتري روان‌شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروه روان‌شناسي، تهران، ايران
    borghei_shima@yahoo.com
مهران سليماني / استاديار گروه روان‌شناسي دانشگاه شهيد مدني تبريز    msoleymani2@yahoo.com
دريافت: 18/01/1396 ـ پذيرش: 01/06/1396
چکيده
اين پژوهش به بررسي اثربخشي زوج‌درماني يکپارچه‌نگر با محتواي اسلامي بر گفت‌وگوي مؤثر زوجين پرداخته است. اين مطالعه از نوع نيمه‌آزمايشي بود و از طرح آزمايشي آميخته استفاده شد. جامعة آماري شامل زوجيني بود که به دليل عدم توانمندي گفت‌وگوي مؤثر به مرکز خدمات روان‌شناسي و مشاوره مهرآيين تهران در سال 95 مراجعه کرده بودند. نمونة آماري شامل 16 زوج بود که با روش نمونه‌گيري در دسترس از ميان جامعة آماري انتخاب‌ شده و به‌طور تصادفي در دو گروه آزمايش (8 زوج) و گروه کنترل (8 زوج) جايگزين شده بودند. گروه آزمايش در 10 جلسة زوج‌درماني يکپارچه‌نگر با محتواي اسلامي شرکت کردند و گروه کنترل هيچ آموزشي را دريافت نکردند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه «مقياس ارزيابي گفت‌وگوي مؤثر زوجين» بود و از آزمون آماري تحليل واريانس با تکرار سنجش براي آزمون سؤال تحقيق استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که ميزان گفت‌وگوي مؤثر زوجين گروه آزمايش در مقياس‌هاي مهارت‌هاي کلامي، غيرکلامي و فرايند گفت‌وگوي مؤثر در مرحله قبل و بعد از مداخله، تفاوت معناداري داشته است، همچنين بين گروه آزمايش و گروه کنترل در ميزان گفت‌وگوي مؤثر زوجين در مقياس‌هاي گفت‌وگوي مؤثر تفاوت معناداري وجود دارد. يافته‌هاي پژوهش در کل بيانگر آن است که زوج‌درماني يکپارچه‌نگر با محتواي اسلامي مي‌تواند مشکلات ارتباطي زوجين را کاهش دهد.
کليدواژه‌ها: زوج‌درماني يکپارچه‌نگر با محتواي اسلامي، گفت‌وگوي مؤثر زوجين.
 


 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
53
شماره صفحه: 
37