رابطه بين باورهاي ديني با عدالت و تعهد آموزشي استادان با واسطه‌گري جهت‌گيري مذهبي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

* فرهاد شفيع‌پور مطلق / دانشيار گروه مديريت آموزشي، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامي، محلات، ايران    farhad_shafiepoor@yahoo.com
محمد آتشک / استاديار مركز آموزش مديريت دولتي، تهران، ايران    matashak@yahoo.com
دريافت: 01/10/1396 ـ پذيرش: 23/02/1397
چکيده
هدف اين تحقيق، تعيين رابطه بين باورهاي ديني با عدالت و تعهد آموزشي استادان با واسطه‌گري جهت‌گيري مذهبي بوده است. روش تحقيق، توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين تحقيق، شامل کليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات است. شيوه نمونه‌گيري، طبقه‌اي متناسب با حجم بوده که به طور تصادفي، تعدادي براساس فرمول حجم نمونه کرجسي-مورگان براي تحقيق انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات، چهار پرسش‌نامه باورهاي ديني، عدالت آموزشي، تعهد آموزشي، جهت‌گيري مذهبي، که داراي روايي و پايايي مناسب بوده‌اند و براي تحليل اطلاعات از آمار توصيفي (فراواني، ميانگين، انحراف معيار) و آمار استنباطي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان داد كه بين باورهاي ديني با عدالت و تعهد آموزشي رابطه معناداري وجود دارد و جهت‌گيري مذهبي، رابطه بين باورهاي ديني را با عدالت و تعهد آموزشي واسطه‌گري مي‌كند.
کليدواژه‌ها: باورهاي ديني، عدالت آموزشي، تعهد آموزشي، جهت‌گيري مذهبي.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
53
شماره صفحه: 
97