رابطه سبك زندگي اسلامي و عوامل شخصيت با شادكامي و بهباشي روان‌شناختي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

* امين رحمتي / دانشجوي دکتري قرآن و روان‌شناسي، جامعة المصطفي العالميه    rahmaty2000@gmail.com
فريد براتي سده / استاديار گروه روان‌شناسي، دانشگاه قرآن و حديث    barati.f@qhu.ac.ir
محمدتقي تبيك / استاديار گروه روان‌شناسي، دانشگاه قرآن و حديث    mtabik@gmail.com
دريافت: 15/05/1398 ـ پذيرش: 16/09/1398
چکيده
هدف اين پژوهش، بررسي نقش سبک زندگي اسلامي و پنج عامل بزرگ شخصيت در بهباشي روان‌شناختي و شادکامي بود. جامعه پژوهش دانشجويان و طلاب شهر قم دادند که با استفاده از نمونه‌گيري در دسترس، 911 دانشجو و طلبه به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌هاي سبک زندگي اسلامي (ILST-75)، پاسخ دادند. نتايج به‌دست‌آمده نشان داد که بين سبک زندگي اسلامي و خرده‌مقياس‌هاي آن، با بهباشي روان‌شناختي و شادکامي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنين رابطه معنادار صفات شخصيت با بهباشي و شادکامي بود. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که سبک زندگي اسلامي و خرده‌مقياس‌هاي آن، شامل مالي، اخلاق و زمان‌شناسي و صفات شخصيتي برون‌گرايي و گشودگي، به تجربه قابليت پيش‌بيني شادکامي را دارند. همچنين در پيش‌بيني بهباشي روان‌شناختي، نتايج رگرسيون نشان داد که سبک زندگي اسلامي و خرده‌مقياس‌هاي اخلاق، زمان‌شناسي، امنيتي، عبادي، تفکر و علم و مالي و صفات شخصيتي توافق، گشودگي به تجربه، ثبات هيجاني و برون‌گرايي، توان پيش‌بيني بهباشي روان‌شناختي را دارند. بنابراين، تقويت پايبندي‌هاي ديني - اسلامي مي‌تواند موجب تقويت و افزايش شادکامي و بهباشي روان‌شناختي در افراد شود و توجه به صفات شخصيتي افراد، مي‌تواند بسياري از تغييرات شادکامي و بهباشي در افراد را موجب شود.
کليدواژه‌ها: سبک زندگي اسلامي، عوامل شخصيتي، بهباشي روان‌شناختي، شادکامي.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
53
شماره صفحه: 
97