الگوي مفهومي «خودآگاهي» بر اساس منابع اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.
سال پانزدهم، شماره چهارم، پياپي 60، زمستان 1401، ص 7-30

مرتضي دره‌کي/ کارشناس ‌ارشد روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    dorraki1371@gmail.com
* رحيم ناروئي نصرتي / دانشيار گروه روان‌‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
    rnarooei@yahoo.com
مسعود نورعليزاده ميانجي / استاديار گروه روانشناسي دانشگاه شاهد    mnoor57@gmail.com
دريافت: 03/12/1399 ـ پذيرش: 09/02/1400

چکيده

اين پژوهش با هدف تدوين الگوي مفهومي «خودآگاهي» براساس منابع اسلامي (قرآن و حديث) انجام شده است. در پژوهش حاضر، در بخش استخراج مؤلفه‌هاي خودآگاهي و تبيين ساختار آن از متون اسلامي، از روش «تحليل محتوا» در چارچوب روش الگو‌يابي مفاهيم و سازه‌هاي روان‌شناسي از متون اسلامي، و در بخش بررسي اعتبار و روايي محتواي مؤلفه‌هاي خودآگاهي، از روش «پيمايشي» از نوع «دلفي» استفاده شده است. نتايج يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه ساختار مفهومي «خودآگاهي براساس منابع اسلامي» بر هفت مؤلفه (خودشناسي، خودتوجهي، خودتأملي، خداآگاهي، خودهشياري، فعاليت هدفمند، و خودپايي) مبتني است و هريك از مؤلفه‌ها با ساير مؤلفه‌ها در ارتباط است. نتايج بررسي روابط بين مؤلفه‌ها نشان داد الگوي مفهومي خودآگاهي در قالب فرايندي، با شناخت و تأمل در خويش آغاز و از مسير خودتوجهي، خودهشياري، خداآگاهي، برخورداري از فعاليت هدفمند و خودپايي است که به خودآگاهي کامل مي‌انجامد.
 

کليدواژه‌ها: خودآگاهي، مؤلفه‌ها، الگوي مفهومي، منابع اسلامي.

 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
60
شماره صفحه: 
7