ساخت و اعتباريابي مقياس الگوهاي ارتباطي زوجين با نگرش به منابع اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

* محمد ثناگويي‌زاده / استاديار گروه مطالعات خانواده، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي    m.sanagoueizadeh@isca.ac.ir
اصغر هادي / استاديار گروه اخلاق اجتماعي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي    hadi202021@gmail.com
عذري اعتمادي / دانشيار گروه مشاوره، دانشگاه اصفهان    o.etemadi@ui.ac.ir
دريافت: 26/06/1398 ـ پذيرش: 17/11/1398
چکيده
اين پژوهش، با هدف ساخت و اعتباريابي مقياس الگوهاي ارتباطي زوجين، با نگرش به منابع اسلامي انجام شد. بدين‌منظور، با استفاده از روش ترکيبي کيفي و کمّي، ابتدا مضامين مرتبط با الگوهاي ارتباطي زوجين استخراج و سپس، با استفاده از روايي، محتوايي و روايي سازه آن تدوين و اعتباريابي گرديد. جامعة آماري پژوهش، عبارت بود از: زوجين شهر اصفهان که با روش نمونه‌گيري در دسترس از مراکز مشاوره و مراکز آموزشي انتخاب شدند. يافته‌هاي پژوهش حاکي از وجود دو فرم الگوهاي ارتباطي زوجين براي مردان و زنان بود. فرم زنان، با 34 سؤال و فرم مردان با 38 سؤال ساخته شد. تحليل عاملي اکتشافي نشان داد که براي هر دو فرم، هفت عامل قابل شناسايي است که به‌ترتيب، براي زنان 85 درصد و براي مردان در مجموع، 86 درصد واريانس نمره کل آزمون را تبيين نمود. ضريب آلفاي کرونباخ براي هر دو فرم، بالاي 90 درصد بود که حاکي از اعتبار بالاي آن است. اين مقياس براي فعاليت‌هاي حرفه‌اي، و تشخيصي و پژوهشي کاربرد دارد.
کليدواژه‌ها: الگوهاي ارتباطي، زوجين، مقياس، اعتباريابي، اسلام.
 


 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
54
شماره صفحه: 
29