اثربخشي آموزش الگوي سبك زندگي علوي بر افزايش رضايت زناشويي زوجين داراي اختلافات زناشويي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

علي ايمان‌زاده / دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه تبريز    aliimanzadeh@tabrizu.ac.ir
دريافت: 12/02/1397 ـ پذيرش: 17/06/1397
چکيده
هدف اين پژوهش، ترويج سبک زندگي علوي و تشويق زوجين به الگوگيري از سبک زندگي علوي، براي افزايش رضايت زناشويي مي‌باشد. اين پژوهش، از نوع نيمه‌تجربي با طرح پيش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه شاهد بود. جامعة آماري پژوهش، زوجين مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشگاه ملاير بودند که40 نفر به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايشي (20 نفر) و كنترل (20 نفر) جايگزين شدند. از ابزار پرسش‌نامه رضايت زناشويي آنريچ ESQ، به‌عنوان پيش‌آزمون ـ پس‌آزمون در اين پژوهش استفاده شد. سپس برنامه آموزشي الگوي سبک زندگي علوي، به‌عنوان متغير مستقل در 8 جلسه يک ساعته به زوجين آموزش داده شد. داده‌ها با استفاده از تحليل کواريانس مورد تحليل قرار گرفتند. يافته‌هاي پژوهش نشان داد که آموزش الگوي سبک زندگي علوي بر افزايش رضايت زناشويي زوجين داراي اختلافات زناشويي، تأثير معناداري داشت. ازاين‌رو مي‌توان گفت: ارائه آموزه‌هاي سبک زندگي مبتني بر نهج‌البلاغه و سيره علوي، الگويي مناسب براي افزايش رضايت زناشوبي زوجين است.
کليدواژه‌ها: اثربخشي، سبک زندگي علوي، رضايت زناشويي، اختلافات زناشويي.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
54
شماره صفحه: 
45