بررسي كيفي انگاره‌هاي ذهني نادرست از خداوند

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

* علي‌محمد ميرجليلي / استاد گروه علوم قرآن و حديث، دانشگاه ميبد    almirjalili@meybod.ac.ir
سميه يوسفي / دكتراي علوم قرآن و حديث، دانشگاه ميبد    usofisara@yahoo.com
محمدحسين فلاح / دانشيار گروه روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يزد    fallahyazd@iauyazd.ac.ir
احمد زارع زرديني / دانشيار گروه علوم قرآن و حديث، دانشگاه ميبد    zarezardini@gmail.com
دريافت: 16/06/1397 ـ پذيرش: 03/11/1397
چکيده
اين پژوهش، با هدف شناسايي خداانگاره‌هاي نادرست انجام شده است. پژوهش حاضر مطالعه‌اي کيفي از نوع تحليل محتواست كه اطلاعات آن، از طريق نمونه‌گيري مبتني بر هدف و مصاحبه نيمه‌ساختاريافته، با 22 نفر از دانشجويان دختر مقطع ليسانس دانشگاه ميبد، با حداکثر تنوع جمع‌آوري شده است. داده‌ها پس از 18 مصاحبه، به نقطه اشباع رسيد، ولي براي حصول اطمينان تا 22 نفر ادامه يافت. پس از پياده ‌کردن مصاحبه‌هاي ضبط‌شده، به تحليل داده‌ها، به روش تفسيري پرداخته شد و کدهاي اوليه استخراج گرديد. اين کدها، براساس شباهت‌ها دسته‌بندي و طبقه‌بندي‌شده و در قالب مقولات شکل گرفتند. براساس يافته‌هاي پژوهش، 108 مفهوم در کدگذاري اوليه و 68 مقوله در کدگذاري باز به دست آمد که با حذف موارد تکراري، به 62 مفهوم و 18 مقوله تقليل يافت. برخي از اين كدها، عبارتند از: فهم استعاره‌اي از خداوند و صفات او، داشتن حس طلبکارانه نسبت به خداوند، خشمگين شدن خدا در برابر اعتراض به ناملايمات زندگي و... .
کليدواژه‌ها: خداانگاره نادرست، مطالعه کيفي، تحليل محتوا.
 


 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
54
شماره صفحه: 
59