بررسي تطبيقي تجرد روح از ديدگاه قرآن و روان‌شناسي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

عابدين ترودي لاجيمي / دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سمنان    bagheroz41@gmail.com
* محمدهادي يدالله‌پور / دانشيار گروه معارف اسلامي، دانشگاه علوم پزشکي بابل    baghekhial@gmail.com
رضا كهساري / استاديار گروه علوم قرآن و حديث، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سمنان    kohsari888@gmail.com
رمضان حسن‌زاده / دانشيار گروه روان‌شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساري    rhassanzadehd@yahoo.com
دريافت: 16/04/1397 ـ پذيرش: 21/08/1397
چکيده
چيستي حقيقت انسان از ديرباز مورد توجه انديشمندان مذاهب و مکاتب گوناگون بوده است. اما اختلاف‌نظرهايي در مسئلۀ چيستي روح، به‏ويژه تجرد و ماديت وجود دارد که تلقي هريک از اين دو، در اين مسئله‏ باهم متفاوت است. برخي از آنان وجود روح غيرمادي را پذيرفته و کاري به اثبات آن ندارند و عده‏اي وجود روح مادي را پذيرفته و گروه ديگر، که به آنها روان‏شناسان الحادي مي‏گويند، به‌طور کلي روح را منکر شده‏اند، از اين‌ رو روان‌شناسي ديدگاه واحدي وجود ندارد. اما از منظر قرآن، انسان ترکيبي از جسم و روح است. روحي مجرد و موجود مستقلي که داراي حيات و از ملکوت است؛ حقيقتي واحد که داراي مراتبي است. ازآنجاکه در ميان انديشمندان، بحث تجرد يا ماديت روح محل نزاع است، بحث چيستي آن حائز اهميت است. اين نوشتار تلاش دارد تا به روش تحليلي ـ توصيفي، به تبيين ديدگاه مکاتب روان‏شناسي در مسئله روح پرداخته و آنها را با ديدگاه قرآن‌پژوهان مورد بررسي مقايسه قرار داده و اين نتيجه حاصل شد که علم روان‌شناسي ديدگاه متناقضي به بعد روح دارد؛ برخي به طور کلي روح را نفي کرده‌اند؛بررخي معتقدند انسان داراي روح (نفس، روان وذهن) از يک سو و جسم (بدن) از سوي ديگر است.گروهي همانند قرآن‌پژوهان به روح، نفس و جسم اعتقاد و حتي به تجرد آن نيز ايمان دارند. بنابراين اين دسته از روان شناسان با بسياري از قرآن پژوهان ديدگاه يکساني دارند و قائل به تجرد روح مي باشند.
کليدواژه‌ها: قرآن، تجرد روح، روان‌شناسي مرگ.
 


 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
54
شماره صفحه: 
77