ارزيابي رويكردهاي چرايي انجام مطالعات روان‌شناسي اسلامي در مطالعات منتسب به آن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

فهيمه فداکار داوراني / دانشجوي دکتري مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائي    ffddavarani@gmail.com
* معصومه اسمعيلي / استاد دانشکده روان‌شناسي، دانشگاه علامه طباطبائي    masesmaeily@yahoo.com
احمد برجعلي / دانشيار دانشکده روان‌شناسي، دانشگاه علامه طباطبائي    borjaliatu.ac.ir
خسرو باقري / استاد دانشکده روان‌شناسي، دانشگاه تهران    khbagheri4@yahoo.com
دريافت: 08/07/1397 ـ پذيرش: 25/11/1397
چکيده
هدف پژوهش حاضر ارزيابي رويکردهاي مختلف درباره ضرورت انجام مطالعات روان‌شناسي اسلامي در مطالعات منتسب به آن است. روش پژوهش، تحليلي - توصيفي بوده که در آن جامعه مورد بررسي تمامي کتاب‌ها، مقالات، مصاحبه‌ها در موضوع روان‌شناسي اسلامي بوده است. نمونه مورد بررسي، مطالعاتي است که به پاسخ اين سؤال پرداخته‌اند. همچنين اين مقاله، از مصاحبه با متخصصان اين موضوع در جمع‌‌آوري نظرات استفاده کرده و نتايج با ارزيابي چند نفر از متخصصان، تأييد شده است. يافته‌هاي پژوهش در پاسخ به سؤال «چرايي»، ذيل سه رويکرد دسته‌بندي شده است. 1. روان‌شناسي فرهنگي: جامعه هدف روان‌شناسي در ايران، مسلمان است و روان‌شناسي مورد استفاده بايد با فرهنگ و مباني فکري مراجع و مشاور همسان باشد؛ 2. روان‌شناسي اسلامي دايرةالمعارفي: کامل بودن دين اسلام و بيان مباحث روان‌شناسي در منابع ديني به‌طور کامل يا بخش مهمي از مطالب، بري از خطا بودن و منطبق بر واقع و حقيقت عالم بودن در همة ارکان، که به دليل وحي از جانب خالق اثبات مي‌شود؛ 3. روان‌شناسي اسلامي تأسيسي: علم براساس مباني جهت‌گيرانه شکل گرفته است، ازاين‌رو مي‌توان براساس اسلام، علمي مبتني بر مباني متفاوت آن شکل داد.
کليدواژه‌ها: ارزيابي، روان‌شناسي اسلامي، رويکردهاي روان‌شناسي، ضرورت.
 


 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
54
شماره صفحه: 
95