پيش‌بيني صميميت زناشويي براساس طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه و جهت‌گيري مذهبي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

رويا کاظمي / دانشجوي کارشناسي ارشد مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائي    kazemi_1396@yahoo.com
* حسين رضائيان بيلُندي / دانشجوي دکتري روان‌شناسي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     h.rezaeiyan60@gmail.com
دريافت: 06/06/1398 ـ پذيرش: 16/10/1398
چکيده
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روابط زناشويي، همواره ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن براي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ. صميميت، ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ روابط زﻧﺎﺷﻮيي اﺳﺖ و شناخت عواملي که آن را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽکنند، نقش مهمي در افزايش کيفيت زندگي زناشويي و کاهش تعارضات دارد. اين پژوهش، با هدف بررسي نقش طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه و جهت‌گيري مذهبي، در پيش‌بيني صميميت زناشويي انجام شد. طرح پژوهش، توصيفي و از نوع همبستگي بود. بدين‌منظور، 303 نفر از جامعة آماري دانشجويان و طلاب متأهل شهر قم، به‌طور تصادفي طبقه‌اي انتخاب و به پرسش‌نامه‌هاي صميميت زناشويي، طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه و جهت‌گيري مذهبي پاسخ دادند. براي آزمون فرضيه‌ها و تجزيه ‌و ‌تحليل داده‌ها، از همبستگي و تحليل رگرسيون گام ‌به ‌گام استفاده شد. نتايج نشان داد که بين حوزه‌هاي طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه و جهت‌گيري مذهبي بيروني، با صميميت زناشويي، رابطة منفي و معنادار و بين جهت‌گيري مذهبي دروني با صميميت زناشويي، رابطة مثبت و معنادار وجود دارد. تحليل رگرسيون نشان داد که حوزة بريدگي و طرد، جهت‌گيري مذهبي دروني و حوزة خودگرداني و عملکرد مختل، از مهم‌ترين پيش‌بين‌هاي صميميت زناشويي هستند. اين يافته‌ها، به خوبي نقش مهم جهت‌گيري مذهبي و طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه را در پيش‌بيني صميميت زناشويي نشان مي‌دهند و مي‌توانند اطلاعات مناسبي را به مشاوران و روان‌شناسان خانواده ارائه كنند.
کليدواژه‌ها: صميميت زناشويي، طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه، جهت‌گيري مذهبي.
 


سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
54
شماره صفحه: 
109