رابطة بين هوش معنوي و كارآمدي خانواده؛ نقش تعديل‌كنندة هوش هيجاني

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پانزدهم، شماره اول، پياپي 57، بهار 1401، ص 149-165

* جعفر هوشياري/ دكتري قرآن و روان‌شناسي، جامعة المصطفي العالميه    j.houshyari.yahoo.com
حسن تقييان/ استاديار گروه روان‌شناسي، مجتمع علوم انساني جامعة المصطفي العالميه    Taghian@gmail.com
مهناز محسني/ کارشناسي روان‌شناسي مجتمع آموزش عالي، بنت‌الهدي جامعة المصطفي العالميه    mz.mohseni049@gmail.com
معصومه حليمي/ کارشناسي روان‌شناسي مجتمع آموزش عالي، بنت‌الهدي جامعة المصطفي العالميه     m.entezar2014@gmail.com
دريافت: 17/03/1398 ـ پذيرش: 09/06/1398

چکيده
با توجه به اهميت شناخت متغيرهاي تعيين‌کننده و تأثيرگذار بر کارآمدي خانواده، اين پژوهش با هدف تعيين نقش تعديل‌کنندة هوش هيجاني، در رابطة هوش معنوي و کارآمدي خانواده و به روش توصيفي از نوع همبستگي سامان گرفت. جامعة آماري، تمام دانش‌پژوهان دختر و پسر جامعة المصطفي العالميه بوده است که 120 نفر از آنان، به‌صورت تصادفي انتخاب شدند و به سه پرسش‌نامة هوش معنوي (SISRI)، هوش هيجاني (CSE) و کارآمدي خانواده (S.FEQI) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از ضرايب همبستگي پيرسون و تفکيکي تجزيه و تحليل شد. يافته‌ها نشان داد كه بين هوش هيجاني و کارآمدي خانواده، رابطة مثبت، و بين هوش معنوي و کارآمدي خانواده تنها در زيرمؤلفة توليد معناي شخصي، رابطة مثبت وجود دارد. ضريب همبستگي تفکيکي نشان داد كه هوش هيجاني رابطة بين زيرمؤلفة توليد معناي شخصي، از هوش معنوي و کارآمدي خانواده را تعديل مي‌کند. براساس يافته‌هاي اين پژوهش مي‌توان گفت که رابطة بين هوش معنوي و کارآمدي خانواده، يک رابطة خطي ساده نيست و هوش هيجاني، به‌عنوان يک متغير تعديل‌کننده، اين رابطه را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

کليدواژه‌ها: هوش معنوي، هوش هيجاني، کارآمدي خانواده.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
57
شماره صفحه: 
149