اثربخشي آموزش يكپارچه‌نگر توحيدي بر صميميت زناشويي، باورهاي ارتباطي و عملكرد خانواده

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پانزدهم، شماره دوم، پياپي 58، تابستان 1401، ص 69-90

حسين کشاورز افشار/ استاديار گروه مشاوره و علوم تربيتي دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران    keshavarz1979@ut.ac.ir
* ابراهيم نامني/ استاديار گروه مشاوره دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه حکيم سبزواري سبزوار    a.nameni@hsu.ac.ir
فهيمه باهنر/ دانشجوي دکتراي مشاوره دانشگاه اصفهان     fahime.bahonar@ut.ac.ir
هادي شيدفر/ کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه حکيم سبزواري سبزوار    hadi.shidfar@gmail.com
دريافت: 28/11/1398 ـ پذيرش: 02/04/1399

چکيده
هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي «آموزش يکپارچه‌نگر توحيدي» بر صميميت زناشويي، باورهاي ارتباطي و عملکرد خانواده است. روش اين پژوهش «نيمه‌‌آزمايشي» با طرح پيش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه گواه و پيگيري سه ماهه بوده است. جامعه آماري مطالعه والدين دانش‌آموزان يکي از مدارس پسرانه دوره ابتدايي در سال تحصيلي 96ـ97 شهر سبزوار بود که با استفاده از روش «نمونه‌گيري در دسترس» تعداد سي تن انتخاب شدند و به‌ صورت تصادفي در دو گروه آزمايش (15 تن) و کنترل (15 تن) قرار گرفتند. براي گروه آزمايش هشت جلسه گروه‌درماني 90 دقيقه‌اي به شيوه «يکپارچه‌نگري توحيدي» برگزار شد، ولي براي گروه کنترل هيچ مداخله‌اي صورت نگرفت. ابزار پژوهش سه مقياس «صميميت زناشويي» «باورهاي ارتباطي» و «عملکرد خانواده» بود که در جلسات پيش‌آزمون و پس‌آزمون و پيگيري در دو گروه اجرا شد. به‌منظور تجزيه ‌و ‌تحليل داده‌ها، از تحليل واريانس با اندازه‌گيري مكرر و آزمون «بن‌فروني» استفاده گرديد. نتايج نشان داد «آموزش يکپارچه‌نگر توحيدي» موجب بهبود صميميت زناشويي، باورهاي ارتباطي و عملکرد خانواده گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل شد (0005/0>P). بنابراين، مي‌توان از «آموزش يکپارچه‌نگر توحيدي» براي ارتقاي صميميت زناشويي، باورهاي ارتباطي و عملکرد خانواده استفاده نمود.

کليدواژه‌ها: صميميت زناشويي، باورهاي ارتباطي، عملکرد خانواده، يکپارچه‌نگر توحيدي.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
58
شماره صفحه: 
69