الگو‌يابي ساختاري كاركرد خانواده ايراني ـ اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پانزدهم، شماره دوم، پياپي 58، تابستان 1401، ص 113-132

محمد ثناگويي‌زاده/ استاديار گروه مطالعات خانواده پژوهشکده الهيات و خانواده، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
     m.sanagoueizadeh@isca.ac.ir
دريافت: 17/06/1398 ـ پذيرش: 16/09/1398

چکيده
هدف پژوهش حاضر الگو‌يابي ساختاري کارکرد خانواده ايراني ـ اسلامي است. روش پژوهش «کمّي»، از نوع «مطالعات پيمايشي، همبستگي و الگو‌يابي» است. به منظور الگو‌يابي، ابتدا براساس الگوي فرايندي و نظري ابعاد کارکرد خانواده ايراني ـ اسلامي، گويه‌هاي پرسشنامه طراحي شد و سپس براي روايي سازه و اعتباريابي آن از بين دانشجويان مراکز آموزش عالي و مراکز مشاوره شهر اصفهان با روش نمونه‌گيري «چندمرحله‌اي» پرسشنامه‌ها در ميان 300 تن از آنها توزيع گرديد. داده‌هاي جمع‌آوري‌شده توسط نرم‌افزار «Amos» و با کمک تحليل عاملي تأييدي و شاخص‌هاي برازش تحليل گرديد. يافته‌هاي تحليل عاملي تأييدي و شاخص‌هاي برازش آن حاکي از معرف بودن و مطلوبيت الگوي چهار عاملي پرسشنامه کارکرد خانواده ايراني ـ اسلامي بود. اين چهار عامل عبارت بود از: رفتارهاي محترمانه و ارتباطات عاطفي، ايفاي نقش، رعايت حريم‌ها، و ارزش‌هاي معنوي ـ مذهبي. همچنين نتايج تحليل مسير در الگويابي ساختاري کارکرد خانواده نشان داد که کارکرد ارزش‌هاي معنوي ـ مذهبي بر ساير کارکردها تأثيري مثبتي دارد؛ يعني مي‌تواند ساير کارکردها را تنظيم نمايد. ضريب پايايي براي همه خرده‌مقياس‌ها و کل آزمون بالاتر از 90/0 بود که حاکي از اعتبار و هماهنگي دروني مطلوب آزمون است. بنابراين نتايج اين پژوهش نشان داد که خانواده ايراني ـ اسلامي داراي چهار کارکرد اصلي است که کارکرد «ارزش‌هاي معنوي ـ مذهبي» تنظيم‌گر براي ساير کارکردها محسوب مي‌شود.

کليدواژه‌ها: خانواده ايراني ـ اسلامي، الگو‌يابي، ارزش‌هاي معنوي ـ مذهبي، روان‌شناسي.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
58
شماره صفحه: 
113