تأثير آموزش مهارت‌هاي مقابله ديني بر سلامت روان و تنظيم‌ شناختي هيجان دختران نوجوان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پانزدهم، شماره دوم، پياپي 58، تابستان 1401، ص 91-112

سميه عسکريان/ دانشجوي دكتري روانشناسي عمومي، گروه روانشناسي، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامي، زاهدان، ايران
    somayeh.askaryan@gmail.com
* غلامرضا ثناگوي محرر/ گروه روانشناسي، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامي، زاهدان، ايران    r.sanagoo@iauzah.ac.ir
حسين جناآبادي/ گروه علوم تربيتي، دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ايران    hjenaabadi@ped.usb.ac.ir
دريافت: 02/09/1398 ـ پذيرش: 20/12/1398

چکيده
انباشت فشارهاي‌هاي رواني متعدد فردي، خانوادگي و اجتماعي در زندگي نوجوانان، مي‌تواند منجر به شکل‌گيري آسيب‌هاي رواني و اجتماعي گردد. اين مسئله لزوم توجه به پژوهش در زمينه روش‌هاي مقابله متناسب با فرهنگ ديني و اجتماعي را برجسته مي‌كند. هدف پژوهش بررسي تأثير آموزش مقابله ديني بر سلامت روان و تنظيم شناختي هيجان در دختران نوجوان است. طرح پژوهش از نوع «نيمه‌آزمايشي» بوده و جامعه آماري 45 تن از دختران نوجوان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره آموزش و پرورش هستند که براساس نمونه‌گيري در دسترس انتخاب و پس ‌از يک جلسه مصاحبه تشخيصي و توجيهي، پيش‌آزمون (مقياس سلامت روان و نظم‌جويي شناختي هيجان) اجرا گرديد. پس‌ از بررسي نتايج آزمون‌ها، 24 تن که کمترين نمرات را داشتند، در 2 گروه 12 نفره آزمايش و گواه به صورت تصادفي جايگذاري شدند. براي گروه آزمايش آموزش هشت جلسه مهارت‌هاي مقابله ديني اجرا گرديد. سپس براي مقايسه اثر اين مداخله، از هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شد. تحليل کوواريانس چندمتغيري با 90/0 معناداري آموزش را بر عامل‌هاي تنظيم شناختي هيجان نشان مي‌دهد. همچنين در متغير سلامت روان تأثيرگذاري با 81/0 نشان مي‌دهد که آموزش مقابله ديني بر نشانگان سلامت روان موجب بهبود عملکرد شده است.

کليدواژه‌ها: آموزش مهارت‌هاي مقابله ديني، سلامت روان، نظم‌جويي شناختي هيجان، دختران نوجوان.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
58
شماره صفحه: 
91