اثربخشي مداخله شناختي ‌ـ رفتاري مبتني بر آموزه‌هاي اسلام بر اهمال‌كاري و كمال‌گرايي دانشجويان دختر

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پانزدهم، شماره دوم، پياپي 58، تابستان 1401، ص 133-146

* نجمه حميد/ استاد گروه روان‌شناسي باليني دانشگاه شهيد چمران اهواز     n.hamid@scu.ac.ir
سيد فضيله آلبوشوکه/ دانشجوي کارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني دانشگاه شهيد چمران اهواز    fazile.alboshoke@yahoo.com
سيدعلي مرعشي/ استاديار گروه روان‌شناسي باليني دانشگاه شهيد چمران اهواز    a-marashi@scu.ac.ir
دريافت: 22/08/1398 ـ پذيرش: 26/11/1398
چکيده
مداخلات شناختي ‌ـ رفتاري مذهب‌محور تأثير معناداري بر فرايندهاي روان‌شناختي دارد. هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي مداخله شناختي ‌ـ رفتاري مبتني بر آموزه‌هاي اسلام بر اهمال‌کاري و کمال‌گرايي دانشجويان دختر است. اين پژوهش به صورت نيمه‌تجربي با پيش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه گواه طرح شده است. جامعه آماري اين پژوهش تمام دانشجويان دختر مشغول به تحصيل در دانشگاه «پيام ‌نور» شهر رامشير هستند که از ميان آنها به شيوه «تصادفي چند‌مرحله‌اي» 20 تن از افرادي که در آزمون اهمال‌کاري يک انحراف معيار پايين‌تر از ميانگين و در آزمون کمال‌گرايي يک انحراف معيار بالاتر از ميانگين داشتند، انتخاب شدند و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم گرديدند. ابزارهاي پژوهش شامل «مقياس اهمال‌کاري» تاکمن و «مقياس کمال‌گرايي» اهواز بود. گروه آزمايش ده جلسه 90 دقيقه‌اي مداخله شناختي ـ رفتاري مبتني برآموزه‌هاي اسلامي دريافت کردند، اما گروه کنترل مداخله‌اي دريافت نکردند. نتايج حاصل نشان داد بين دو گروه آزمايش و کنترل از لحاظ متغير اهمال‌کاري و کمال‌گرايي تفاوت معناداري وجود دارد (001/0>p). ميزان کمال‌گرايي و اهمال‌کاري در گروه آزمايش نسبت به پيش‌آزمون و گروه کنترل به‌طور معناداري کاهش يافت. بنابراين مي‌توان نتيجه‌گرفت: مداخله شناختي ـ رفتاري مبتني بر آموزه‌هاي اسلام بر کاهش اهمال‌کاري و کمال‌گرايي دانشجويان دختر مؤثر بوده است.

کليدواژه‌ها: مداخله شناختي ـ رفتاري مبتني بر آموزه هاي اسلام، اهمال‌کاري، کمال‌گرايي.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
58
شماره صفحه: 
133