ساختار و روايي پرسش‌نامه فراشناخت ديني

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پانزدهم، شماره دوم، پياپي 58، تابستان 1401، ص 147-160

محمدحسين سالاري‌فر / استاديار گروه روان‌شناسي دانشگاه بيرجند    mhsalarifar@birjand.ac.ir
دريافت: 05/12/1398 ـ پذيرش: 02/04/1399

چکيده
«فراشناخت ديني» از مباحث مهم در حوزه نظري و پژوهش محسوب مي‌شود. به‌همين سبب، ساخت يک پرسشنامه داراي روايي و اعتبار، براي اندازه‌گيري اين سازه يک ضرورت اجتناب‌ناپذير است. پژوهش حاضر با هدف ساخت پرسشنامه روا و معتبر براي اندازه‌گيري فراشناخت ديني انجام شد. نمونه پژوهش شامل ۵۱۲ دانشجو (۲۱۶ مرد و ۲۹۶ زن) کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه بيرجند است که با استفاده از روش «نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي» انتخاب شدند. براساس مباني نظري مرتبط با بحث، پرسشنامه اوليه با ۳۰ سؤال تهيه و سپس آزموده شد. داده‌ها توسط پرسشنامه‌هاي «فراشناخت ديني»، «باورهاي فراشناختي» و «تعهد مذهبي» جمع‌آوري گرديد. براي تحليل داده‌ها از تحليل «عاملي اکتشافي» و «ضريب همستگي پيرسون» استفاده شد. نتايج تحليل عاملي وجود چهار عامل اصلي در پرسشنامه را تأييد کرد که شامل دانش‌فراشناختي ديني درباره شخص، تکليف، راهبرد، و تجربه فراشناختي ديني است. علاوه ‌بر اين نتايج نشان داد اين پرسشنامه از روايي واگرا و روايي همگرا برخوردار است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش «آلفاي کرونباخ» و روش «دونيمه‌کردن» تأييد شد. در نتيجه مي‌توان گفت: پرسشنامه «فراشناخت ديني» از روايي و اعتبار لازم برخوردار است و مي‌توان از آن براي اندازه‌گيري فراشناخت ديني دانشجويان استفاده کرد.

کليدواژه‌ها: فراشناخت ديني، دانش‌فراشناختي ديني، تجربه فراشناختي ديني.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
58
شماره صفحه: 
147