بازنمايي فرايند تاب‌آوري درمان زلزله‌زدگان دين‌مدار: يك مطالعه كيفي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پانزدهم، شماره دوم، پياپي 58، تابستان 1401، ص 181-200

* کاوه صيدمرادي/ دکتري مشاوره دانشگاه علامه طباطبائي تهران    kave494@yahoo.com
عبدالله شفيع‌آبادي/ استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائي تهران
نورعلي فرخي/ دانشيار گروه سنجش و اندازه‌گيري دانشگاه علامه طباطبائي تهران    farrokhinoorali@gmail.com
حسين سليمي بجستاني/ دانشيار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائي تهران
آرزو غفوري/ کارشناس‌ارشد آموزش بزرگسالان دانشگاه تهران    arezu.ghafori@gmail.com
دريافت: 03/08/1398 ـ پذيرش: 16/10/1398

چکيده
بلايا رويدادهاي غيرقابل پيش‌بيني، ناگهاني، در مقياس بزرگ و فاجعه‌باري هستند که لازم است جوامع براي مقابله با آنها آماده شوند. پژوهش حاضر با هدف بازنمايي فرايند تاب‌آوري در ميان زلزله‌زدگان دين‌مدار سرپل‌ ذهاب انجام شده است. رويکرد پژوهش «کيفي» و روش پژوهش از نوع «داده‌بنياد» است. بدين‌منظور 27 تن از زلزله‌زدگان سرپل ذهاب به روش «نمونه‌گيري نظري و با استفاده از مصاحبه عميق تحت مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها پس از جمع‌آوري، ثبت و رمزگذاري، در قالب مقوله‌هاي اصلي دسته‌بندي شدند و از طريق فنون رمزگذاري اشتراوس و کوربين، رمزگذاري باز، رمزگذاري محوري و رمزگذاري گزينشي تحليل شدند. براساس نتايج به‌دست‌آمده، ايمان به خدا و روز قيامت مقوله هسته‌اي در نظر گرفته شد. شرايط علّي عبارت بود از: توکل به خدا، اعتقاد به قضا و قدر الهي و اجراي عدالت. اتحاد و انسجام به‌منزله شرايط زمينه‌اي و انجام فعاليت‌هاي مذهبي به‌مثابه شرايط واسطه‌اي انتخاب شد. راهبردهاي زلزله‌زدگان براي مقابله با زلزله و تبعات آن عبارت بود از: نوع‌دوستي و الگوگيري. در نهايت، پذيرش و نگاه به زندگي به‌مثابه وسيله و نه هدف پيامد اين الگو معرفي شد. اين مطالعه تصويري روشن از فرايندها، پاسخ‌ها و بهبودي بعد از بلايا ارائه مي‌دهد. يافته‌هاي اين پژوهش مي‌تواند به ايجاد پاسخ‌هاي مؤثر و سريع در بازماندگان بلايا کمک کند.
کليدواژه‌ها: تاب‌آوري، دين‌مدار، زلزله‌زدگان، ايمان به خدا و روز قيامت.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
58
شماره صفحه: 
181