واژه‌شناسي «اضطراب» از نگاه روايات اسلامي و نقش آن در ايستايي و رشد انسان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پانزدهم، شماره دوم، پياپي 58، تابستان 1401، ص 201-218

محمدعبداللهي/ دانشجوي دکتري مباني نظري اسلام دانشگاه فردوسي مشهد     mohammadabdollahi58@yahoo.com
* سيدحسين سيدموسوي/ دانشيار گروه الهيات و معارف اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد     shmosavi@um.ac.ir
فهيمه شريعتي/ استاديار گروه الهيات و معارف اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد     shariati-f@um.ac.ir
نعمت ستوده اصل/ دانشيار گروه روانشناسي دانشگاه علوم پزشکي سمنان     sotodeh1@yahoo.com
دريافت: 05/05/1398 ـ پذيرش: 31/06/1398

چکيده
اين پژوهش با هدف تبيين حوزه معنايي «اضطراب» براي ارتقا و يا اصلاح روش‌هاي درمان در حوزه روان‌شناسي با روش «تحليل محتواي کيفي» انجام شد و با تحليل مفاهيم همنشين و جانشينِ «اضطراب» در متون روايي معين نمود مفاهيم «هَمّ، ارتياب، فزع، قلق و...» به سبب ويژگي‌هاي «ترسِ مبهم، ترسِ ناشي از ناامني، نگراني از رفتار خود» به صورت خاص و واژه‌هاي «وَجَع، ضَيق، رِجز، خوف و...» به انضمام قرينه دال بر همان ويژگي‌ها، به گونه عام با «اضطراب» متناظرند. همچنين در ميدان معنايي «اضطراب» مي‌توان آن را به سه نوع شناختي، عاطفي و رفتاري تقسيم کرد. اما واژه‌هاي «امن»، «استقرار»، «راحه»، «اطمينان»، «شرح صدر» در تقابل با «اضطراب» قرار دارند. ديگر يافته‌ها حاکي از آن است که اضطراب به‌منزله بخشي از زندگي انساني داراي مراتبي است. اضطراب در مرحله پايين، بهنجار است و موجب پيشرفت انسان مي‌شود. اما در مرتبه بالا، نابهنجار است. ايستايي اضطراب در مرحله مزمن وقتي است که نگرش‌هاي ناکارامد اراده وي را در انجام وظايف ديني از او بگيرد. 

کليدواژه‌ها: اضطراب، واژه‌شناسي اضطراب، روايات اسلامي، اضطراب و روايات اسلامي، ايستايي و رشد انسان.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
58
شماره صفحه: 
201