پيش‌بيني سلامت روان براساس ويژگي‌هاي شخصيت و آينده‌نگري (حزم)

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پانزدهم، شماره دوم، پياپي 58، تابستان 1401، ص 219-232

* ميلاد شعباني/ كارشناس روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)    milad.Shabanipsy@gmail.com
نويد خاكبازان/ دانشجوي دكتري روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    khakbazan90@yahoo.com
مهدي دريس/ كارشناس ‌ارشد مشاوره خانواده مؤسسة اخلاق و تربيت
دريافت: 30/10/1398 ـ پذيرش: 07/04/1399

چکيده
پژوهش حاضر به بررسي رابطه ويژگي‌هاي شخصيتي و آينده‌نگري با سلامت روان پرداخته است. روش پژوهش حاضر «توصيفي» و از نوع تحليل رگرسيون است. تعداد 101 دانشجوي سال 97ـ98 در دانشگاه‌هاي قم به شيوه «تصادفي ساده» انتخاب شدند. متغير‌هاي پژوهش حاضر توسط پرسشنامه «شخصيت نئو»، مقياس «حزم براساس منابع اسلامي» و پرسشنامه «سلامت عمومي» اندازه‌گيري شدند. نتايج نشان داد که ميان نوروزگرايي و سلامت روان رابطه منفي وجود دارد و در مقابل، برون‌گرايي، وظيفه‌شناسي، توافق‌پذيري و آينده‌نگري رابطه مثبت و معناداري با سلامت روان دارند. نتايج همچنين نشان داد که نوروزگرايي قوي‌ترين پيش‌بيني‌کننده سلامت روان است. بعد از نوروزگرايي، آينده‌نگري بيشترين سهم را در پيش‌بيني سلامت روان دارد. علاوه بر اين، هريک از ويژگي‌هاي برون‌گرايي و وظيفه‌شناسي سهم معناداري در پيش‌بيني سلامت روان دارند. به‌طورکلي، نتايج تحقيق حاضر از اين ديدگاه که ويژگي‌هاي شخصيت و آينده‌نگري سهم قابل‌توجهي در پيش‌بيني سلامت روان دارند، حمايت کردند و نشان دادند: ويژگي‌هاي شخصيت و آينده‌نگري قادرند 53.5% از واريانس سلامت روان را تبيين کنند.

کليدواژه‌ها: ويژگي‌‌هاي شخصيتي، آينده‌نگري (حزم)، سلامت روان.

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
58
شماره صفحه: 
219