اثربخشي «گروه‌درماني معنوي ـ مذهبي» بر استرس تحصيلي دانش‌آموزان دختر پايه دهم متوسطه

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.
سال پانزدهم، شماره چهارم، پياپي 60، زمستان 1401، ص 145-156

* عليرضا صفري/ کارشناس ارشد روان‌شناسي باليني دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران      alirezasafari421@yahoo.com
وحيد صادقي فيروزآبادي/ استاديار گروه روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي تهران    v_sadeghi@sbu.ac.ir
زهرا رجب‌‌پور نيکنام/ کارشناس ارشد علوم تربيتي دانشگاه پيام نور واحد تهران جنوب     rajabpoor.z@yahoo.com
علي عابديني/ کارشناس ارشد روان‌شناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان     ali.abedini2013@yahoo.com
دريافت: 29/09/1399 ـ پذيرش: 26/02/1400

چکيده

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي «گروه‌درماني معنوي ـ مذهبي» بر استرس تحصيلي دانش‌آموزان دختر پايه دهم متوسطه شهر کرج انجام شد. روش پژوهش از نوع «نيمه‌آزمايشي» با طرح پيش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود و جامعه پژوهشْ دانش‌آموزان دختر پايه دهم متوسطه شهر کرج در سال تحصيلي 98-1397 بودند که 40 تن به‌عنوان نمونه و به شيوه «نمونه‌گيري خوشه‌اي چندمرحله‌اي» با جايگزيني تصادفي انتخاب و در گروه‌هاي آزمايش (20 تن) و گواه (20 تن) قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه «استرس تحصيلي» انگ و هوان (2006) بود. براي گروه‌ آزمايش 12 جلسه «گروه‌درماني معنوي ـ مذهبي» اجرا شد و گروه گواه هيچ مداخله‌اي دريافت نکرد. پس از اتمام جلسات درماني، مجدداً پس‌آزمون از افراد هر دو گروه گرفته و در نهايت، تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از روش تحليل کوواريانس انجام شد. يافته‌هاي پژوهش نشان داد «گروه‌درماني معنوي ـ مذهبي» موجب کاهش استرس تحصيلي دانش‌آموزان شده است.

کليدواژه‌ها: گروه‌درماني معنوي ـ مذهبي، استرس تحصيلي، دانش‌آموزان.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
60
شماره صفحه: 
145