ساخت و تحليل‌ عاملي مقياس رضايت زناشويي اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.
سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي 62، تابستان 1402، ص 7-30

 

* جعفرجديري/ استاديار گروه مشاوره اسلامي دانشگاه معارف     jjafar138@gmail.com
علي فتحي‌آشتياني/ استاد گروه روانشناسي دانشگاه بقية‌الله الاعظم (عج)     afa1337@gmail.com
فرشته موتابي/ استاديار گروه مطالعات بنيادي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي    fmootabi@gmail.com
حميدرضا حسن‌آبادي/ دانشيار گروه روانشناسي تربيتي دانشگاه‌ خوارزمي    hrhassanabadi@gmail.com
دريافت: 25/03/1400 ـ پذيرش: 24/07/1400
چكيده

هدف از اين پژوهش ساخت و تحليل‌ عاملي مقياس «رضايت‌ زناشويي اسلامي» است. با توجه به اينكه خانواده موضوعي فرهنگ‌محور است و از سوي ديگر، مقياسي كه بتوان با آن كنش و رضايت زوج را براساس آموزه‌هاي‌اسلامي به‌دست آورد وجود نداشت، اين پژوهش انجام گرفت. با‌ توجه به هدف، اين پژوهش جزو پژوهش‌هاي بنيادي بوده و از لحاظ مطالعه، «توصيفي» از نوع همبستگي است و از روش‌هاي آماري مثل «تحليل‌ عاملي اكتشافي» و روش «همساني‌ دروني» بهره برده است. جامعه آماري تمام افراد متأهل ساکن در شهر قم بودند كه به‌شيوه «در دسترس» انتخاب شدند. نتايج نشان‌ داد: مقياس «رضايت ‌زناشويي اسلامي» داراي دو بخش «مهارتي» و «شخصيتي» بوده و از نُه‌ عامل اشباع شده است: ارتباط‌ جنسي، ارتباط کلامي و غيرکلامي منفي، ارتباط کلامي و غيرکلامي مثبت، رفت ‌و آمد فاميلي، پايبندي مذهبي، و مديريت امور مالي با آلفاي 84/0، 85/0، 77/0، 66/0، 60/0 و 61/0 و آلفاي كل برابر با 87/0 شش عامل بخش «مهارتي» بوده و در بخش «شخصيتي» پرسشنامه سه عامل روان‌آزرده‌خويي، بدبين (پارانوياگونه)، و همراه يا موافق با آلفاي 91/0، 88/0، و 88/0 و آلفاي كل اين بخش برابر با 90/0 مشخص شد. همچنين نتايج از اعتبار و روايي بالاي پرسشنامه با 50 گويه حكايت دارد.

کليدواژه‌ها: تحليل‌ عاملي، رضايت ‌زناشويي، مقياس رضايت ‌زناشويي اسلامي.
 

شماره صفحه: 
7