تأثير آموزش جنسي مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي ‌بر رضايت جنسي زوجين

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.
سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي 62، تابستان 1402، ص 53-74

 

محمدرضا بنياني/ استاديار گروه مشاوره اسلامي دانشگاه معارف اسلامي    bonyani.1386@yahoo.com
* ابوالقاسم بشيري/ استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     bashiri@Qabas.net
محمدرضا احمدي/ دانشيار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    m.r.ahmadi313@gmail.com
غلامرضا جندقي/ دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه تهران (پرديس قم)    jandaghi@ut.ac.ir
دريافت: 04/03/1398 ـ پذيرش: 05/05/1398
چکيده

رضايت جنسي از جمله بااهميت‌ترين مسائل زندگي زناشويي زوجين بوده و زمينه‌ساز آرامش و محبت بيشتر زوجين و استحکام خانواده است. پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير آموزش جنسي مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي ‌بر رضايت جنسي زوجين انجام شده است. طرح پژوهش از نوع «نيمه‌تجربي» و به شيوه پيش‌آزمون ‌ـ پس‌آزمون و پيگيري با گروه گواه است. جامعه اين پژوهش را تمام زوجين مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره «مأوا» شهر قم تشکيل مي‌دادند که خواستار شرکت در جلسات آموزشي، به منظور بهبود رضايت جنسي خود بودند. نمونه پژوهش شامل 14 زوج واجد شرايط بودند که به شيوه «نمونه‌گيري در دسترس» انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه مداخله و گواه قرار داده شدند. ابزار گردآوري داده‌ها پرسشنامه «رضايت جنسي» لارسون (1998) بود که توسط شرکت‌کنندگان در مراحل پيش‌آزمون و پس‌آزمون با پيگيري (دو ماه) تکميل شد. 10 جلسه آموزش جنسي يك‌ساعته با توالي هر هفته دو جلسه براي گروه مداخله اجرا شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS.19 و با روش تحليل کواريانس تجزيه و تحليل گرديد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد آموزش جنسي مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي، رضايت جنسي مردان (557/86 F= و 001/0 P=) و رضايت جنسي زنان (475/18 F= و 001/0P=) گروه مداخله را به‌طور معناداري افزايش داده است. همچنين آموزش جنسي مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي‌در ارتقاي رضايت جنسي مؤثر است.

کليدواژه‌ها: سلامت جنسي، رضايت جنسي، آموزش جنسي.
 

شماره صفحه: 
53