اثربخشي «فعال‌سازي رفتاري مبتني بر ارزش‌ها» بر سازگاري و بخشودگي زناشويي در زنان با تجربه «بي‌وفايي همسر»

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.
سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي 62، تابستان 1402، ص 75-92

بهارك لطيفي شاهاندشتي/ كارشناس ‌ارشد روان‌شناسي باليني دانشگاه آزاد اسلامي بندرگز    Baharak.latifi1325@yahoo.com
* محمدمهدي شمسائي/ استاديار گروه روان‌شناسي، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران     m.m.shamsaee@gmail.com
بهرام بختياري سعيد/ استاديار گروه روان‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان    rastin1357@yahoo.com
روح‌الله براتيان/ كارشناس‌ ارشد روان‌شناسي عمومي دانشگاه آزاد اسلامي بندرگز    ruhollahbaratian@gmail.com
دريافت: 25/05/1400 ـ پذيرش: 23/09/1400
چکيده
پژوهش حاضر با هدف اثربخشي «فعال‌سازي رفتاري مبتني بر ارزش‌ها» بر سازگاري و بخشودگي زناشويي در زنان با تجربه «بي‌وفايي همسر» انجام شد. روش پژوهش «شبه‌آزمايشي» با طرح پيش‌آزمون ـ پس‌آزمون ـ پيگيري با گروه گواه بود. جامعه آماري شامل تمام زنان با گزارش «بي‌وفايي همسر» است که به «مرکز مشاوره راستين» در شهرستان گرگان در سال 1398 مراجعه نمودند که تعداد آنها برابر با 78 تن بود. از اين ميان 30 تن به روش «نمونه‌گيري هدفمند» و «داوطلبانه» انتخاب و به‌صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه گمارده شدند. گروه آزمايش تحت مداخله قرار گرفت، اما گروه گواه درماني دريافت نکرد. ابزارهاي استفاده شده در اين پژوهش، پرسشنامه «سازگاري زناشويي» اسپاينر و پرسشنامه «بخشودگي رنجش خاطر زناشويي» پاليري و همکاران بود. فرضيه‌ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس با اندازه‌گيري‌هاي مکرر تجزيه و تحليل گرديد. نتايج نشان داد: الگوي «فعال‌سازي رفتاري مبتني بر ارزش‌ها» با بهره‌گيري از فنوني مانند «قناعت»، «وقفه» و «واگذاري» موجب افزايش سازگاري و مؤلفه‌هاي «بخشش زناشويي» در زنان گرديد. با توجه به يافته‌هاي پژوهش، برگزاري دوره‌هاي آموزش براي افراد آسيب‌ديده از «بي‌وفايي» با تأكيد بر درمان «فعال‌سازي رفتاري مبتني بر ارزش‌ها» پيشنهاد مي‌شود.
کليدواژه‌ها: ارزش‌ها، سازگاري، بخشودگي، بي‌وفايي، زنان.
 

شماره صفحه: 
75