مقايسه سلامت روان و گرايش ديني دانش‌آموزان كاربر با غير كاربر تيزهوش در شبكه‌هاي اجتماعي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.
سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي 62، تابستان 1402، ص 93-104

 
مهدي راثي/ دانشجوي دکتري روان‌شناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز    m.rasi.1399@gmail.com
* سيدداود حسيني‌نسب/ استاد گروه روان‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز     d.hosseininasab@gmail.com
امير پناه‌علي/ استاديار گروه روان‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز    a.panahali@gmail.com
دريافت: 30/02/1400 ـ پذيرش: 18/05/1400
چکيده

هدف اين پژوهش مقايسه سلامت روان و گرايش ديني دانش‌آموزان کاربر با غيرکاربر در شبکه‌هاي اجتماعي است. روش پژوهش «توصيفي ـ مقايسه‌اي» است. جامعه آماري اين پژوهش دربرگيرنده تمام دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي تيزهوشان شهر تبريز در سال تحصيلي 1399ـ1398 بود که از اين ميان تعداد ‏120 دانش‌آموز مطابق با نمرات 23ـ46 در پرسشنامه «اعتياد به شبکه‌هاي اجتماعي مبتني بر موبايل» به‌عنوان دانش‌آموزان غيرکاربر و 120 دانش‌آموز نيز با کسب نمرات بالاتر از 46 در پرسشنامه مذکور به‌عنوان دانش‌آموزان کاربر، پس از همسان‌سازي و با استفاده از روش «نمونه‌گيري خوشه‌اي چندمرحله‌اي و هدفمند» انتخاب شدند. اطلاعات به وسيله پرسشنامه «سلامت روان» گلدبرگ و هيلر (1979) و مقياس «نگرش مسلمانان نسبت به دين» حنيف‌خان و همکاران (2005) گردآوري شد. داده‌ها با استفاده از تحليل واريانس چندمتغيري در نرم‌افزار SPSS.23 تجزيه و تحليل گرديد. نتايج حاصل از تحليل واريانس چندمتغيري نشان داد که بين دانش‌آموزان کاربر با غيرکاربر در شبکه‌هاي اجتماعي به لحاظ سلامت روان و گرايش ديني، تفاوت معناداري وجود دارد. ‌علاوه بر آن، نتايج آزمون «تعقيبي» شفه نيز نشان داد که کاربران شبکه‌هاي اجتماعي به‌طور معناداري از سلامت روان پايين‌تر و گرايش ديني (005/0=p) ضعيف‌تري نسبت به غيرکاربران شبکه‌هاي اجتماعي برخوردارند. يافته‌هاي اين پژوهش به شناخت تفاوت‌هاي اساسي بين کاربران و غيرکاربران شبکه‌هاي اجتماعي به لحاظ سلامت روان و گرايش ديني کمک مي‌کند و ضرورت ارتقاي سلامت روان و گرايش ديني دانش‌آموزان کاربر شبکه‌هاي اجتماعي را برجسته‌تر مي‌نمايد.

کليدواژه‌ها: سلامت روان، گرايش ديني، شبکه‌هاي اجتماعي.
 

شماره صفحه: 
93