بررسي تفاوت ويژگي هاي شخصيتي و اميد در ميان دانش آموزان مرتبط و غيرمرتبط با جنس مخالف

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 30، تابستان 1394

محمد زارعي توپخانه / دانشجوي دكتري روان شناسي عمومي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه             mohammad1358z@gmail.com

سيده خديجه مرادياني گيزه رود / کارشناس ارشد روان شناسي تربيتي دانشگاه علّامه طباطبائي

محمود گلزاري / دانشيار روان شناسي دانشگاه علّامه طباطبائي

دريافت: 27/12/1392 ـ پذيرش: 9/5/1393

چکيده

اين پژوهش به بررسي تفاوت ويژگي هاي شخصيتي و اميد در ميان دانش  آموزان مرتبط و غيرمرتبط با جنس مخالف پرداخته است. حجم نمونة پژوهش 316 نفر از دانش آموزان دبيرستان هاي شهرستان رباط کريم است که با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. پژوهش از نوع مطالعه کمي همبستگي است. ابزار استفاده شده در اين پژوهش، پرسش نامة 13 سؤالي ارتباط با جنس مخالف، پرسش نامة 90 سؤالي شخصيتي «آيسنک» و پرسش نامة 12 سؤالي «اميد» اشنايدر است. داده ها بر اساس آزمون خي دو و آزمون t مستقل تحليل شد. يافته ها حکايت از آن دارد که پسران بيش از دختران وارد ارتباط با جنس مخالف مي شوند. همچنين ارتباط با جنس مخالف با افزايش ويژگي هاي شخصيتي روان رنجوري، روان گسسته‎گرايي، برون گرايي، و کاهش اميد، همبسته است. يافتة ديگر اينکه شدت روان گسسته‎گرايي در افرادي که ارتباط جنسي را تجربه کرده اند بيشتر است. بنابراين، خودمهارگري جنسي تأکيد شده است.

کليد واژه ها: شخصيت، اميد، دوستي، جنس مخالف.