بررسي اثربخشي رويكرد گروه درماني معنوي بر افزايش ميزان تاب آوري دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال هشتم، شماره چهارم، پياپي 32، زمستان 1394

عزت الله قدم پور / استاديار روان شناسي تربيتي دانشگاه لرستان                            Eghadampour@yahoo.com

طاهره رحيمي پور / دانشجوي دکتري روان شناسي تربيتي دانشگاه لرستان                  t.rahimipour@gmail.com

حسين سليمي / دانشجوي دکتري روان شناسي تربيتي دانشگاه لرستان                      salimyhossein@gmail.com

دريافت: 25/4/1393 ـ پذيرش: 20/10/1393

چکيده

اين مطالعة، يک پژوهش نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است که با هدف بررسي اثربخشي رويكرد گروه درماني معنوي بر افزايش ميزان تاب آوري دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان صورت گرفت. جامعة آماري، شامل تمامي دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانة شهر اصفهان در سال تحصيلي 93-1392 مي باشد. نمونة آماري، 30 نفر که به شيوة نمونه گيري در دسترس انتخاب  شده و به  تصادف در دو گروه آزمون (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفته اند. درمان به مدت دوازده جلسه براي گروه آزمون انجام و پرسش نامة تاب آوري کونور و ديويدسون در جلسات پيش آزمون و پس آزمون در دو گروه اجرا گرديد. سپس، داده هاي پژوهش با استفاده از روش آماري تحليل كوواريانس و به  وسيله نرم افزار SPSS مورد تجزيه  و تحليل قرار گرفت. يافته هاي تحقيق نشان مي دهند كه معنويت درماني به شيوة گروهي در سطح معناداري (05/0P<) در افزايش تاب آوري دانش آموزان مؤثر مي باشد.

كليدواژه ها: روان درماني، معنويت، معنويت درماني، تاب آوري.