رابطه عمل به باورهاي ديني و هويت اخلاقي با بهزيستي روان شناختي: نقش واسطه اي هويت اخلاقي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال دهم، شماره سوم، پياپي 39، پاييز 1396

صديقه اشتري / كارشناس ارشد روان شناسي عمومي دانشگاه زنجان                     sedighe.ashtari@yahoo.com

محمود كاظمي / استاديار گروه روان شناسي عمومي دانشگاه زنجان                               mdkazemy@yahoo.com

جواد صالحي / استاديار روان شناسي عمومي دانشگاه زنجان                                           Javadsalehi@znu.ac.ir

دريافت: 24/04/1394- پذيرش: 10/10/1394

چکيده

هدف اين پژوهش، بررسي رابطه عمل به باورهاي ديني و هويت اخلاقي با بهزيستي روان شناختي، با در نظر گرفتن هويت اخلاقي به عنوان متغير ميانجي در دانشجويان دانشگاه زنجان بود. 300 نفر دانشجو از 4 دانشکده مهندسي، کشاورزي، علوم انساني و علوم پايه دانشگاه از طريق روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات، از پرسش نامه هاي عمل به باورهاي ديني (25سؤالي)، هويت اخلاقي (10 سؤالي)، که داراي دو بعد دروني و بيروني است و بهزيستي روان شناختي ريف فرم کوتاه (18سؤالي) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه سلسله مراتبي و رگرسيون تک متغيره و آزمون سوبل و تي مستقل مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد بين عمل به باورهاي ديني و هويت اخلاقي، با بهزيستي روان شناختي رابطة مستقيم و معنادار وجود دارد. همچنين هويت اخلاقي به طور معناداري در رابطه بين عمل به باورهاي ديني و بهزيستي روان شناختي، نقش ميانجي ايفا مي کند. همچنين تفاوت معناداري بين دانشجويان دختر و پسر از جهت عمل به باورهاي ديني و هويت اخلاقي وجود داشت.

کليدواژه ها: عمل به باورهاي ديني، هويت اخلاقي، بهزيستي روان شناختي.