تأثير آموزش خودبخشودگي بر شيوه‌هاي فرزندپروري و عاطفة مثبت و منفي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 42، تابستان 1397

ابوالحسن حقاني خاوه / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     haghani@qabas.net
بشري موسوي / کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد واحد ساوه
محمد زارعي توپخانه / دانشجوي دكتري روان‌شناسي عمومي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه     mohammad1358z@gmail.com
سيدمحمدرضا حسني / كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قم، باشگاه پژوهشگران و نخبگان قم، ايران
دريافت: 06/05/1395 ـ پذيرش: 01/11/1395    smr.hasani@yahoo.com
چکيده
اين پژوهش به بررسي تأثير آموزش خودبخشودگي بر شيوه‌هاي فرزندپروري و عاطفة مثبت و منفي، دانش‌آموزان سال دوم متوسطه شهر قم، در سال تحصيلي 1393-1394 مي‌پردازد. روش پژوهش آزمايشي از نوع پيش‌تست پس‌تست با گروه کنترل است. جامعة آماري را کلية مادران دانش‌آموزان دبيرستاني شهر قم تشکيل مي‌دهند. نمونه پژوهش، 76 نفر از مادران دانش‌آموزان دو مدرسة دولتي قم مي‌باشد که در کارگاه‌هاي آموزشي شرکت کردند و با روش نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به‌عنوان پيش‌آزمون، دو پرسش‌نامة شيوه‌هاي فرزندپروري بامريند و عاطفة مثبت و منفي واتسون و کلارک را تکميل نمودند. سپس، به ‌صورت تصادفي به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شدند و گروه آزمايش طي هشت جلسه مورد تدبير خودبخشودگي قرار گرفته و سپس هر دو گروه به‌عنوان پس‌آزمون دو پرسش‌نامة فرزندپروري و عاطفة مثبت و منفي را تکميل کردند. در پژوهش از روش آماري توصيفي و تحليل کواريانس استفاده شد. نتايج به ‌دست‌‌آمده نشان مي‌دهد که آموزش خودبخشودگي بر شيوة فرزندپروري مستبدانه و مقتدرانه تأثير مثبت دارد، اما بر شيوة سهل‌انگارانه، تأثيري نشان نداد. همچنين، نتايج حاکي از اين است که آموزش خودبخشودگي بر عاطفة مثبت و منفي تأثير مثبت دارد.
کليدواژه‌ها: خودبخشودگي، شيوه‌هاي فرزندپروري، عاطفة مثبت و منفي.