اثربخشي درمان شناختي- رفتاري مذهب‌محور بر تاب‌آوري و شادكامي در دانشجويان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال يازدهم، شماره سوم، پياپي 43، پاييز 1397

نجمه حميد / دانشيار روان‌شناسي باليني دانشگاه شهيد چمران اهواز    n.hamid@scu.ac.ir
ياسر بولاغي / دانشجوي کارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني دانشگاه شهيد چمران اهواز
مهناز مهرابي‌زاده هنرمند / استاد روان‌شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز    m_mehrabizadeh@yahoo.com
‌دريافت: 30/11/1394- پذيرش: 17/04/1395
چکيده
اين پژوهش، با هدف بررسي اثربخشي درمان شناختي ـ رفتاري مذهب‌محور، بر تاب‌آوري و شادکامي دانشجويان اجرا شد. 375 دانشجو به پرسش‌نامه تاب‌آوري کانر و ديويدسون و شادکامي آکسفورد پاسخ دادند. از ميان افرادي که در پرسش‌نامه تاب‌آوري و شادکامي يک انحراف معيار پايين‌تر از ميانگين‌ کسب کردند، به طور تصادفي تعداد 40 نفر انتخاب شدند. به دليل ريزش 6 آزمودني در گروه آزمايش، گروه کنترل هم به همان اندازه همتاسازي گرديد. سپس، آزمودني‌ها به دو گروه آزمايش و کنترل (14 نفري) تقسيم شدند. درمان شناختي ـ رفتاري مذهب‌محور، در 10 جلسه 90 دقيقه‌اي به گروه آزمايش ارائه شد، در اين مدت، گروه کنترل هيچ‌گونه مداخله‌اي دريافت نکرد. يافته‌هاي پژوهش نشان داد که ميان گروه آزمايش و کنترل، از لحاظ تاب‌آوري و شادکامي تفاوت معناداري وجود دارد (001/0>p)؛ يعني ميزان تاب‌آوري و شادکامي در گروه آزمايش، نسبت به پيش‌‌آزمون و گروه کنترل به‌طور معنا‌داري افزايش يافته بود. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد که کاربرد روان‌درمان‌گرانه، به‌ويژه مداخلات شناختي ـ رفتاري مذهب‌محور، در کنار درمان‌هاي پزشکي، موجب افزايش ميزان تاب‌آوري و شادکامي دانشجويان مي‌شود.
کليدواژه‌ها: درمان شناختي ـ رفتاري مذهب‌محور، تاب‌آوري، شادکامي، دانشجويان.