كارآمدي درمان گروهي معنوي ـ مذهبي، بر كاهش استرس مادران داراي كودك كم‌توان ذهني

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي : 
1500تومان

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 46، تابستان 1398

آرزو جوادي‌کما / کارشناس ارشد مشاوره و راهنمايي دانشگاه الزهرا سلام الله عليها    javadi.arezou@yahoo.com
حميد رضائيان / استاديار گروه روان‌شناسي و مشاوره دانشگاه الزهرا سلام الله عليها    rezaeian19237@gmail.com
مه‌سيما پورشهرياري / دانشيار گروه روان‌شناسي و مشاوره دانشگاه الزهرا سلام الله عليها    spourshahriari@gmail.com
‌دريافت: 12/12/1394 - پذيرش: 08/06/1395

چکيده
هدف‌ اين پژوهش، تعيين کارآمدي درمان گروهي معنوي ـ مذهبي، بر کاهش استرس مادران کودکان کم‌توان ذهني بود. جامعة آماري پژوهش، مادران کودکان کم‌توان ذهني مدارس پسرانه آموزش و پرورش استثنايي شهر تهران بودند كه با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي دو مرحله‌اي، 2 مدرسه گزينش شد. پس از تکميل پرسش‌نامة پاسخ به استرس کوه و همکاران توسط مادران، 24 نفر که نمرة بالاتر از نقطة برش را کسب کردند، به‌عنوان نمونه انتخاب و به شيوة تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. براي گروه آزمايش، 8 جلسة120 دقيقه‌اي روان‌درماني معنوي ـ مذهبي اجرا شد، اما گروه کنترل، مداخله‌اي را دريافت نکرد. نتايج تحليل داده‌ها، در پس‌آزمون و نيز در آزمون پيگيري دو ماه پس از اجراي پس‌آزمون نشان داد که درمان معنوي ـ مذهبي گروهي، بر کاهش استرس تنش، پرخاشگري و افسردگي مادران کودکان کم‌توان ذهني گروه آزمايش مؤثر بوده است.
کليدواژه‌ها: درمان گروهي معنوي ـ مذهبي، استرس، مادران کودکان کم‌توان ذهني.