تأثير آموزش هوش معنوي بر مهارت‌هاي اجتماعي و سازگاري كودكان معلول جسمي ـ حركتي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، زمستان 1398

علي حسينائي / استاديار گروه روان‌شناسي، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، آزادشهر، ايران    a.hosseinaei@gmail.com
مارال مشرقي / كارشناسي ارشد روان‌شناسي، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامي، گرگان، ايران
دريافت: 23/08/1395 ـ پذيرش: 26/01/1396    maralmashreghi10@yahoo.com

چکيده
هدف اين پژوهش، بررسي تأثير آموزش هوش معنوي بر مهارت‌هاي اجتماعي و سازگاري کودکان معلول جسمي ـ حرکتي شهرستان گنبدکاووس بود. در اين پژوهشِ نيمه‌آزمايشي، تمام 60 کودک 5 تا 10 ساله (40 دختر و 20 پسر) معلول جسمي ـ حرکتي از مراکز بهزيستي و توان‌بخشي شهرستان گنبدکاووس انتخاب و به‌‌طور تصادفي در گروه‌هاي 30 نفره گواه و آزمايش (هر يک شامل 20 دختر و 10 پسر) گمارده شدند. پس از انجام پيش‌آزمون بر روي گروه‌هاي آزمايش و گواه، گروه آزمايشي طي 10 جلسه 1 ساعته (در مدت زمان سه ماه) تحت مداخله آموزش مهارت‌هاي هوش معنوي قرار گرفتند و در نهايت، پس‌آزمون براي هر دو گروه انجام شد. داده‌ها، به وسيله دو پرسش‌نامه مهارت‌هاي اجتماعي ماتسون و سازگاري کودکان راتر در دو مرحلة پيش‌آزمون و پس‌آزمون گردآوري شد. نتايج به‌دست‌آمده از تحليل کواريانس نشان داد که آموزش هوش معنوي بر مهارت‌هاي اجتماعي و سازگاري کودکان معلول جسمي ـ حرکتي تأثير معناداري دارد. بنابراين، مي‌توان گفت: آموزش هوش معنوي، مي‌تواند مهارت‌هاي اجتماعي و سازگاري کودکان معلول جسمي ـ حرکتي را بهبود بخشد.
کليدواژه‌ها: هوش معنوي، مهارت‌هاي اجتماعي، سازگاري، معلول جسمي ـ حرکتي.


 

The Effect of Spiritual Intelligence Training on Social Skills and Adaptation of Physically-Disabled Children

 

Ali Hosseinaei / Associate Professor of the Department of Psychology at Islamic Azad University, Azadshahr Branch                                                                                                                             a.hosseinaei@gmail.com

Maral Mashreghi / Master of Psychology, Islamic Azad University, Gorgan Branch

Received: 2016/11/13 - Accepted: 2017/04/15                                       maralmashreghi10@yahoo.com

 

Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of spiritual intelligence training on social skills and adaptation of children with physical and motor disabilities in Gonbadkavus city. In this quasi-experimental study, all 60 children 5 to 10 years old (40 girls and 20 boys) with physical-motor disability were selected from welfare and rehabilitation centers of Gonbadkavus city and randomly assigned to control and experimental groups (each containing 20 girls and 10 boys). After pre-test on experimental and control groups, experimental group received 10 sessions of 1 hour (for three months) intervention on spiritual intelligence skills training. Finally, post-test was performed for both groups. Data were collected by two questionnaires of Matson Social Skills and Rutter Child Adaptation in two stages of pre-test and post-test. The results of covariance analysis showed that spiritual intelligence training had a significant effect on social skills and adaptation of children with physical and motor disability. Therefore, it can be said that spiritual intelligence training can improve social skills and adaptation of children with physical and motor disabilities.

Keywords: Spiritual Intelligence, Social Skills, Adaption, Physically-Disabled Children.